W dniu 20 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.840.2022.1.AW, której przedmiotem było m.in. ustalenie, czy Fundusz oraz podatnik zarządzający Funduszem są podmiotami powiązanymi, a w konsekwencji, czy pomiędzy podmiotami wystąpi konieczność analizy obowiązków dokumentacyjnych w cenach transferowych.

Na poniższym rysunku przedstawiono informację w zakresie udziałowców Spółki w 2021 r.

Rysunek 1. Udziałowcy Spółki w 2021 r.

 

W opinii Wnioskodawcy Spółka nie jest podmiotem powiązanym z Funduszem, a zatem nie ciąży na niej obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z Funduszem, ponieważ Fundusz nie wywiera znaczącego wpływu na Spółkę w rozumieniu obecnie obowiązującej definicji podmiotów powiązanych. Powyższe wynika z faktu, iż:

 1. Fundusz w 2021 r. posiadał 24,96% udziałów w Spółce
 2. Rada Nadzorcza składała się w 2021 r. z ośmiu osób, wobec czego każdy z jej członków posiadał poniżej 25% praw głosu w Radzie Nadzorczej
 3. Fundusz posiada prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej
 4. powołany przez Fundusz członek Rady Nadzorczej posiada samodzielne prawo nadzoru
 5. uchwały Rady Nadzorczej wymaga w szczególności przyjęcie przez Spółkę każdej aktualizacji Biznesplanu, po uprzednim uzgodnieniu jej z Funduszem
 6. oddanie za uchwałą głosu aprobującego przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundusz jest wymagane w przypadku:
  • udzielania zgody w sprawach wskazanych w § 35 ust. 3 Uchwały NZW (m.in. podjęcia uchwały ws. przyjęcia przez Spółkę każdej aktualizacji biznesplanu lub, w niektórych przypadkach, zawarcie umowy pożyczki/kredytu),
  • dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  • odwołania członka zarządu Spółki z pełnionej funkcji.

W opinii organu podatkowego, stanowisko przedstawione przez podatnika jest nieprawidłowe, ponieważ zgodnie z obecnie obowiązującą definicją – za podmioty powiązane uważa się również podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na inny podmiot co powoduje, iż oprócz uprawnień o charakterze formalnym, tj. udziału w zarządzie, radzie nadzorczej spółki, chodzi również o faktyczny wpływ na kształtowanie decyzji gospodarczych lub kontrolę powiązanego podmiotu.

W opisywanym stanie faktycznym w skład Rady Nadzorczej Wnioskodawcy wchodzi osoba fizyczna będąca Przedstawicielem Funduszu, która ma możliwość wywierania wpływu na decyzję Spółki oraz istotnego podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych w Spółce.

Należy zauważyć, iż w przedmiotowej interpretacji indywidualnej organ podatkowy wskazał, iż brak posiadania przez Fundusz 25% lub więcej udziałów Spółki lub praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, nie stanowi przesłanki braku powiązań w sytuacji wywierania znaczącego wpływu w wyniku faktycznie podejmowanych działań.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X