Informacja IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Deklaracja CIT-10Z to deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązków w zakresie podatku u źródła obowiązane są również do złożenia informacji IFT-2R (w terminie do końca trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego) oraz deklaracji CIT10Z (w terminie do końca pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego).

W dniu 4 kwietnia 2023 r. ukazała się odpowiedź na interpelację poselską nr 39919 (znak sprawy: DD9.054.2.2023) w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych – tj. podatku u źródła. Podstawą interpelacji było poniższe pytanie:

,,Czy w przypadku, gdy od dokonanej wypłaty zostanie pobrany podatek u źródła, a następnie stanowiąca jej podstawę faktura zostanie skorygowana (np. w związku z rabatem) oraz dojdzie do zwrotu części należności na rzecz nierezydenta, to w informacji IFT-2R oraz CIT-10Z należy wykazać pierwotną podstawę opodatkowania oraz wartość pobranego podatku, czy też należy wskazać podstawę opodatkowania po uwzględnieniu zmniejszonej wartości wypłaty uwzględniającej dokonaną korektę?”

W odpowiedzi na przedmiotowe pytanie oraz pozostałe pytania pojawiające się we wniosku wyjaśniono, iż w związku z tym, że we wskazanych formularzach wykazuje się dokonane w ciągu roku podatkowego płatnika (z podziałem na miesiące) wypłaty i pobrany od nich podatek, płatnik ma obowiązek uwzględnić w informacji IFT-2R i deklaracji CIT-10Z pierwotną podstawę opodatkowania i kwotę pobranego podatku.

Moment otrzymania zwrotu części albo całości należności, wypłaconej wcześniej na rzecz podatnika, nie ma wpływu na wskazanie podstawy opodatkowania oraz wartości pobranego podatku, ponieważ wskazana informacja i deklaracja powinna zawierać informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, a nie o następczym względem nich zwrocie wypłaconej należności.

W razie korekty faktury dokonanej już po sporządzeniu deklaracji IFT-2R oraz CIT-10Z, płatnik nie jest zobligowany do skorygowania złożonych deklaracji i informacji, natomiast płatnik ma obowiązek korekty informacji IFT-2R bądź deklaracji CIT10Z, jeżeli – w związku z otrzymaniem faktury korygującej – składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty na podstawie art. 75 § 2-3 Ordynacji podatkowej.

Dodatkowo, w nawiązaniu do ostatniego pytania związanego z wątpliwościami dotyczącymi wypełnienia formularza CIT-6R wskazano, że Ministerstwo Finansów rozważa dodanie we wzorze deklaracji CIT-6R pozycji przeznaczonej (przeznaczonych) do wykazania pomniejszenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1a UPDOP. Do czasu zmiany wzoru deklaracji pomniejszenie może zostać uwzględnione poprzez wykazanie odpowiednio niższej kwoty podatku należnego w pozycji 37 w sekcji D.1 i analogicznych pozycjach sekcji D.2.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz – Starszy konsultant podatkowy


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X