Na mocy przepisów prawa podatkowego podmioty zawierające umowy z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, są zobowiązani do złożenia formularza ORD-U.

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy zobowiązani do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C), mogą zostać zwolnieni z obowiązku sporządzania i przekazywania formularza ORD-U we wskazanych w ustawie przypadkach. Zwolnienie nie dotyczy jednak podatników oraz spółek niebędących osobami prawnymi, które dokonują transakcji z rajami podatkowymi.

Obowiązek informowania Urzędu Skarbowego o umowach zawartych z nierezydentami

Obowiązek złożenia formularza ORD-U wynika z art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, bez wezwania przez organ podatkowy.

Formularz ORD-U sporządza się i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli:

1) jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
2) inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
3) nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów

– i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek złożenia informacji ORD-U dotyczy umów (zawieranych również w formie ustnej)

Z nierezydentami powiązanymi osobowo lub kapitałowo, gdzie udział wynosi co najmniej 5%. Uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EURZ nierezydentami posiadającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów. Umowa podlega obowiązku raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość
5 000 EUR

 

Termin na złożenie formularza ORD-U

Formularz ORD-U należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby lub miejsce zamieszkania podatnika w terminie do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego za który składany jest formularz (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych, Dz. U. 2023, poz. 422).

Dla większości podatników, termin złożenia formularza ORD-U za 2022 rok wypada

30 listopada 2023 roku

 

Zwolnienie z obowiązku złożenia formularza ORD-U

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek sporządzenia formularza ORD-U nie będzie występował w przypadku podmiotów, które są zobowiązane do sporządzenia informacji TPR na podstawie art. 23zf ust. 1 uPIT oraz art. 11t ust. 1 uCIT.

Zatem po wprowadzeniu zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. w przypadku wystąpienia obowiązku sporządzenia informacji o cenach transferowych (TPR), podmiot jest zwolniony z obowiązku sporządzania i przekazywania formularza ORD-U z wyłączeniem przypadku przedstawionego w poniższej tabeli.

Zwolnienie z obowiązku sporządzenia formularza ORD-U
nie dotyczy:

Podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, zawierających transakcje kontrolowane z podmiotami z tzw. rajów podatkowych lub z zakładami zagranicznymi położonymi na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową zobligowanych do złożenia informacji TPR.

Zwolnienie dotyczy informacji ORD-U składanych po 31 grudnia 2021 roku.

Poniżej w tabeli resume dla formularzy składanych po 31 grudnia 2022 r.

Formularz ORD-U
ObowiązekBrak obowiązku
Podatnik jest zobowiązany do złożenia informacji TPR
z tytułu zawierania transakcji kontrolowanych lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana z tzw. rajami podatkowymi
Podatnik nie ma obowiązku złożenia informacji TPR
w przypadku wykazywania w formularzu transakcji kontrolowanych prowadzonych z tzw. rajami podatkowymi
Podatnik nie ma obowiązku złożenia informacji TPR, jednakże wypełnia przesłanki do złożenia formularza ORD-UPodatnik nie ma obowiązku złożenia informacji TPR
i nie spełnia przesłanek do złożenia formularza ORD-U

Niedopełnienie obowiązku w zakresie złożenia ORD-U może wiązać się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karno-skarbowej. Zgodnie z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego: “Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych, a jeżeli informacja jest nieprawdziwa, do 240 stawek dziennych”.

Konkluzja

Przedmiotową zmianę należy ocenić pozytywnie. Przyznanie zwolnienia w przypadkach określonych w przepisach powoduje zmniejszenie obowiązków raportowych po stronie podmiotów, tym samym nie pozbawiając organów podatkowych przedmiotowych informacji skoro ich przekazywanie następuje za pośrednictwem formularza TPR.

 

Autor: Natalia Kuba – Konsultant podatkowy

X