Rozwiązania projektowane ustawą o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych zakładają:

 • wdrożenie nowych regulacji dotyczących uprzednich porozumień cenowych (ang. Advance Pricing Agreement – APA) oraz ich uporządkowanie między innymi w zakresie:
  • wprowadzenia możliwości rozpoczęcia postępowania w sprawie APA przez podmiot zagraniczny planujący realizację w Polsce inwestycji, w wyniku której utworzony zostanie podmiot krajowy, z którym ten podmiot zagraniczny będzie zawierał transakcje kontrolowane (decyzja będzie wydawana dla podmiotu krajowego),
  • wprowadzenie wymogu podawania do wiadomości publicznej zbiorczych informacji dotyczących rozstrzygnięć o uprzednich porozumieniach cenowych,
  • zastąpienie kontroli podatkowej uprzednich porozumień cenowych procedurą czynności sprawdzających. Kontrola podatkowa uprzednich porozumień cenowych ma dotyczyć tylko APA wydanych dla zagranicznych inwestorów oraz uprzednich porozumień cenowych, w przypadku których zachodzi uzasadnione podejrzenie niestosowania się do nich przez podmioty powiązane,
  • dostosowanie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego do indywidualnej sytuacji podatnika, któremu organ właściwy w sprawie porozumienia wydał uprzednie porozumienie cenowe (indywidualizacja sprawozdania),
  • wprowadzenie możliwości objęcia uprzednim porozumieniem cenowym okresu już od początku roku podatkowego wnioskodawcy, w którym wniosek został złożony (dotychczas obowiązujące przepisy uniemożliwiają objęcie uprzednim porozumieniem cenowym okresu sprzed dnia złożenia wniosku),
  • wprowadzenie zasady, zgodnie z którą okres obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego upływa z końcem roku podatkowego wnioskodawcy,
  • przesunięcie terminu ograniczającego możliwość złożenia wniosku o odnowienie uprzedniego porozumienia cenowego na 6 miesięcy po upływie okresu obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego,
  • wprowadzenie 50% opłaty od wysokości opłaty od wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego (APA jednostronne, dwustronne lub wielostronne) dla podatników, którzy uczestniczyć będą w Programie Współdziałania (ang. co-operative compliance).

Co – operative compliance zakłada wdrożenie rozliczenia opartego na ścisłej współpracy między największymi podatnikami a administracją podatkową. Program Współdziałania ma na celu zapewnienie przestrzegania prawa podatkowego poprzez nawiązanie ścisłej i bieżącej współpracy między organami podatkowymi a podatnikami. Największą korzyścią po stronie podatnika ma być zwiększenie pewności prawa podatkowego i planowania wydatków.

 • wprowadzenie nowej procedury rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania na obszarze Unii Europejskiej ? zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w Dyrektywie Rady 2017/1852. Nowe regulacje dotyczą sporów powstałych w związku z interpretowaniem i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Rzeczpospolita Polska i inne państwa członkowskie. Propozycja zawiera m.in. wprowadzenie ram czasowych i instytucjonalnych oraz zasad, na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę wzajemnego porozumiewania się
 • uporządkowanie procedur dotyczących podwójnego opodatkowania, poprzez uwzględnienie dotychczasowych regulacji prawnych w postaci:
 1. postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji Arbitrażowej
 2. postępowań prowadzonych na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Nowe regulacje zakładają także przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji zawartej dotychczas w dziale IIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa, dotyczącej uprzednich porozumień cenowych.

Obecnie projekt oczekuje w Sejmie na dalszy proces legislacyjny. Wskazane powyżej regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-141-19

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?

 

X