W dniu 5 maja 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.67.2022.4.BS w zakresie ustalenia, czy kwota wypłaconej wspólnikowi zaliczki na poczet dywidendy, w okresie stosowania przez Spółkę zasad określonych w Rozdziale 6b ustawy CIT, będzie stanowiła podstawę opodatkowania Ryczałtem od dochodów spółek oraz czy termin zapłaty przez Spółkę Ryczałtu od kwoty wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy, będzie wynosił do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym wypłacono zaliczkę.

Stan faktyczny

Spółka, począwszy od 1 stycznia 2022 r. dokonała wyboru rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych Ryczałtem od dochodów spółek. Spółka przewiduje, że w trakcie roku obrotowego, w którym będzie rozliczać się według Ryczałtu, może dojść do wypłaty wspólnikowi zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy według zasad określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Otrzymana przez wspólnika kwota zaliczki na poczet dywidendy będzie pochodzić z podziału zysku spółki w okresie, gdy Spółka opodatkowana była Ryczałtem. Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku gdy kwota wypłaconej wspólnikowi zaliczki na poczet dywidendy, w okresie stosowania przez Spółkę zasad opodatkowania estońskim CIT, będzie stanowiła podstawę opodatkowania Ryczałtem, to termin zapłaty przez Spółkę Ryczałtu od kwoty wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy, będzie wynosił do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym wypłacono zaliczkę.

Zgodnie ze stanowiskiem DKIS, z art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT, wynika że opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku). Uzupełniająco, art. 28m ust. 2 reguluje, iż wskazany art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a stosuje się odpowiednio do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (podzielonego zysku). Sformułowanie art. 28m ust. 2 poprzez odpowiednie jego stosowanie pozwala na objęcie jego zakresem różnych stanów faktycznych ? zarówno przypadków, gdy wypłata zaliczek na poczet dywidendy następuje na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o., jak również sytuacji, gdy wypłata zaliczek następuje bez podjęcia takiej uchwały.

W ocenie Organu, co do terminu zapłaty przez Spółkę Ryczałtu od kwoty wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy wskazać należy, że w zakresie terminu zapłaty ryczałtu od zaliczek na poczet dywidendy, odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnik jest obowiązany do zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. Przepis ten pozostaje w związku z art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT, który referuje do podzielonego zysku (i znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku zaliczek na poczet dywidendy). W związku z tym, w tym przypadku nie jest właściwe zastosowanie art. 28t ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, który odnosi się do rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

Zdaniem Organu właściwy w sprawie jest art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT wyznaczający termin zapłaty ryczałtu do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. Przepis ten nie reguluje obowiązku zapłaty do 20. dnia siódmego miesiąca następnego roku podatkowego, ale roku podatkowego czyli roku, w którym uzyskany został dochód z tytułu zaliczki. W powyższym zakresie pomocniczo należy wskazać na treść przepisu art. 28n ust. 2, w świetle którego podział lub pokrycie wyniku finansowego netto podatnika są dokonywane do końca szóstego miesiąca następującego po ostatnim dniu roku podatkowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Natomiast jeśli uchwała o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto podjęta zostanie w terminie późniejszym, przyjmuje się, że uchwała ta została podjęta ostatniego dnia tego szóstego miesiąca. Tym samym, w świetle art. 28n ust. 2 w związku z art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w przypadku podjęcia uchwały o podziale zysku w drugiej połowie danego roku podatkowego lub później, termin zapłaty ryczałtu przypadnie i tak 20 lipca danego roku podatkowego.

Podsumowując, organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe w zakresie terminu zapłaty Ryczałtu. Zdaniem DKIS, dla terminu zapłaty ryczałtu od zaliczek na poczet dywidendy, kluczowe znaczenie ma użycie w art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT sformułowania roku podatkowego. Ponadto, ze względu na odpowiednie zastosowanie do zaliczek na poczet dywidendy art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT i w konsekwencji art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, odpowiedniego uwzględnienia wymaga również art. 28n ust. 2. Stąd przepis art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT  (w związku z art. 28m ust. 1 pkt 1, art. 28m ust. 2 oraz art. 28n ust. 2 ustawy o CIT) należy interpretować w ten sposób, iż termin zapłaty ryczałtu przypada 20 lipca danego roku podatkowego, w którym doszło do podjęcia uchwały o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy bądź wypłatę zaliczek na poczet dywidendy bez uprzedniej uchwały.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X