W dniu 16 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydając interpretację indywidualną o sygn. akt 0114-KDIP2-2.4010.303.2022.2.AP rozpatrzył wątpliwości podatnika (Spółki z o.o. zajmującej się sprzedażą hurtową maszyn i urządzeń) w zakresie rozpoznania dochodu z tytułu ukrytych zysków w ramach opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

W wyniku rozpoznania sprawy organ podatkowy przychylił się do stanowiska wnioskodawcy i ustalił, że kwoty:

  1. dokonane przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu nabycia towarów,
  2. otrzymywane przez Spółkę od podmiotów powiązanych z tytułu transakcji sprzedaży towarów oraz
  3. wynagrodzenia wypłacanego spółce na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu wynajmu powierzchni magazynowej i biurowej (najem części powierzchni budynku)

nie stanowią dochodu z tytulu ukrytego zysku i nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem.

W uzasadnieniu swojego stanowiska organ podatkowy odwołał się do ustawowej definicji ukrytych zysków zawartej w art. 28 m ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowych od osób prawnych (dalej uCIT). Wymieniony przepis wskazuje, że za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec i które jest wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk. W konsekwencji do uznania danego wydatku za ukryty zysk konieczne jest, aby beneficjentem świadczenia był określony podmiot, tj. udziałowiec lub podmiot powiązany z podatnikiem lub udziałowcem. W ślad za uzasadnieniem stanowiska podatnika, organ wskazał, iż zawierane transakcje dotyczą faktycznych potrzeb biznesowych Spółki i do zawarcia transakcji doszłoby niezależnie od istniejących powiązań między Stronami, kwota wynagrodzenia transakcji odpowiada wartości rynkowej, a transakcja nie jest formą dokapitalizowania Spółki lub podmiotów powiązanych.

Jednocześnie organ zwrócił uwagę na fakt, iż ocena rynkowości i zasadności zawieranej transakcji jest przedmiotem postępowania podatkowego i ma zasadniczy wpływ na uznanie dochodu za ukryty zysk.

Przypominamy, iż prawidłowym i skutecznym wykazaniem rynkowego poziomu cen jest posiadanie analizy porównawczej i uzyskanie wyniku na transakcji mieszczącego się w przedziałach rynkowych.

 

Autor: Zofia Brzezicka – Asystent podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych – Skontaktuj się z nami.
X