W przypadku, gdy cena w transakcji kontrolowanej została ustalona na poziomie wykraczającym poza prze­dział wynikający z przeprowadzonej analizy porównawczej, możliwe jest zastosowanie mechanizmu kompensacyjnego. Należy przez to rozumieć, że mniej korzystne warunki ustalone w ramach jednej transakcji powinny zostać skompensowane z warunka­mi bardziej korzystnymi w innej transakcji. Taki rodzaj kompensaty określą się mianem kompensaty korzyści.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jeżeli w transakcji kontrolowanej ustalone zostały warunki mniej korzystne od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, a jednocześnie w innej transakcji kontrolowanej między tymi samymi podmiotami powiązanymi ustalone zostaną warunki bardziej korzystne, określając wysokość dochodu (straty) w drodze oszacowania organ podatkowy uwzględnia fakt, czy mniejsze korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją kontrolowaną są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną.

Powyżej przywołane rozporządzenie przewiduje zatem możliwość, zawierania przez podatników transakcji z podmiotami powiązanymi, w których mogą ustalać warunki, tak, aby warunki mniej korzystne od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane w ramach jednej transakcji mogły być kompensowane przez warunki bardziej korzystne ustalone w innej transakcji zawieranej z podmiotami powiązanymi.

Poniżej przedstawiono przykład kompensaty rocznej:

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

X