Propozycja wskazana w projekcie Dyrektywy UE uniemożliwi określonym podmiotom fasadowym, (ang. shell entities) do skorzystania z preferencji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W dniu 22 grudnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt Dyrektywy[1] mającej na celu uniemożliwienie podmiotom fasadowym nieuprawnionego zmniejszania lub unikania zobowiązań podatkowych za pomocą uregulowań międzynarodowych zawartych w umowach unikaniu podwójnego opodatkowania.

Spółki fasadowe mogą obejmować m.in. podmioty nie dysponujące właściwym substratem majątkowo-osobowym niezbędnym do prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej.

Stosownie do wyjaśnień Komisji Europejskiej, spółki fasadowe są często wykorzystywane do agresywnego planowania podatkowego lub uchylania się od płacenia podatków. Przedsiębiorstwa mogą kierować przepływy finansowe za pośrednictwem podmiotów fasadowych do jurysdykcji, w których nie ma podatków lub są one bardzo niskie, lub w których podatki można łatwo obejść. Podobnie, niektóre osoby fizyczne mogą wykorzystywać spółki fasadowe do ochrony aktywów – zwłaszcza nieruchomości – przed podatkami, zarówno w kraju zamieszkania, jak i w kraju, w którym nieruchomość jest położona.

W projekcie Dyrektywy zaproponowano, iż organ podatkowy, na terytorium którego podmiot fasadowy wykazał siedzibę, odmówi wydania certyfikatu potwierdzającego rezydencję podatkową lub wydając taki certyfikat zastrzeże, że podmiot nie jest uprawniony do korzystania z przywilejów wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Weryfikacja kryterium rzeczywistego prowadzenia działalności obejmie zbadanie występowania trzech przesłanek:

  • więcej niż 75% przychodów uzyskanych przez przedsiębiorstwo w poprzednich dwóch latach podatkowych stanowi tzw. istotny dochód (ang. relevant income),
  • przedsiębiorstwo prowadzi działalność transgraniczną na jednej z następujących podstaw:
   • więcej niż 60 % wartości księgowej aktywów przedsiębiorstwa, stanowiącej istotny dochód (pkt 3 do 6 wskazane poniżej) znajdowało się poza państwem członkowskim przedsiębiorstwa w poprzednich dwóch latach podatkowych,
   • co najmniej 60% istotnego dochodu przedsiębiorstwa jest uzyskiwane lub wypłacane poprzez transakcje transgraniczne,
  • w poprzednich dwóch latach podatkowych przedsiębiorstwo zleciło na zewnątrz zarządzanie bieżącą działalnością oraz podejmowanie decyzji w zakresie istotnych operacji.

Projekt Dyrektywy wskazuje, iż istotny dochód obejmie:

  1. odsetki lub wszelkie inne dochody uzyskane z aktywów finansowych, w tym z aktywów kryptowalutowych,
  2. należności licencyjne lub wszelkie inne dochody uzyskane z własności intelektualnej lub niematerialnej lub zbywalnych zezwoleń,
  3. dywidendy i dochód ze zbycia akcji,
  4. dochód z leasingu finansowego,
  5. dochód z nieruchomości,
  6. dochody z majątku ruchomego, innego niż gotówka, akcje lub papiery wartościowe, posiadanego do celów prywatnych, o wartości księgowej powyżej jednego miliona euro,
  7. dochód z działalności ubezpieczeniowej, bankowej i innej działalności finansowej,
  8. dochód z usług, które przedsiębiorstwo zleciło do wykonania innym przedsiębiorstwom powiązanym przedsiębiorstwom.

Weryfikacja podmiotów objąć ma także badanie substratu majątkowo-osobowego obejmującego przykładowo wykazanie posiadania własnych pomieszczeń do prowadzenia działalności, rachunków bankowych na terytorium UE oraz okoliczności, iż pracownicy podmiotu są rezydentami do celów podatkowych w Państwie Członkowskim przedsiębiorstwa, lub zamieszkują w nie większej odległości od tego państwa członkowskiego, o ile odległość ta jest zgodna z właściwym wykonywaniem ich obowiązków. Podmiot będzie ponadto w obowiązku wykazania kwalifikacji personelu zarządzającego.

Projekt Dyrektywy zawiera także katalog zwolnień podmiotowych m.in. dla podmiotów, których akcje są przedmiotem obrotu giełdowego lub są notowane na rynku regulowanym.

 

[1] Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU, Brussels, 22.12.2021 COM(2021) 565 final 2021/0434 (CNS)

Autor: Michał Mika ? Starszy konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X