W dniu 4 kwietnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.697.2021.2.DP w zakresie konieczności pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznego kontrahenta z tytułu nabycia tzw. plików produkcyjnych.

Stan faktyczny

Spółka z o.o. jest osobą prawną z siedzibą na terytorium Polski, podlegającym w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu CIT. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. działalność wydawnicza. Spółka planuje zakupić od zagranicznych kontrahentów (Właściciel) prawa, w ramach których uzyskuje możliwość tłumaczenia, publikacji, rozpowszechniania i sprzedaży książek w języku polskim. Wnioskodawca dokonując zakupu praw i licencji do wydania pozycji książkowej, nabywać będzie także na podstawie odrębnych postanowień umownych tzw. pliki produkcyjne, które należy rozumieć jako otwarte pliki graficzne zagranicznych okładek oraz grafik umieszczanych wewnątrz książek. Kontrahenci Wnioskodawcy nie posiadają na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ani siedziby czy zakładu. Wnioskodawca w związku z zakupem praw zamierza uzyskać od kontrahentów z zagranicy certyfikaty rezydencji. Kontrahenci to podmioty zagraniczne tj. Spółka z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz Spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać oraz wpłacić jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia z tytułu nabycia plików produkcyjnych, należnego kontrahentom nie posiadającym siedziby działalności gospodarczej w Polsce, w oparciu o art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 updop.

W stosunku do niektórych przychodów uzyskanych na terytorium polskim przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego przychodu. Katalog takich przychodów został określony m. in. w art. 21 ust. 1 pkt 1 Mając jednak na uwadze fakt, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o CIT, przepisy art. 21 ust. 1 ustawy o CIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, zasadne jest odwołanie się do przepisów umów o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki z dnia 8 października 1974 r., oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii z dnia 20 lipca 2006 r.

Stanowisko DKIS

W sprawie Wnioskodawca wskazał, że nabycie plików graficznych obejmować będzie wyłącznie prawo do wykorzystania ich do wydania książki. Wskazano, że pliki produkcyjne nie będą sprzedawane przez Wnioskodawcę, będą one wykorzystywane tylko dla własnych potrzeb Wnioskodawcy do wydania i sprzedaży książek. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że nie ma prawa do dalszej odsprzedaży pilików produkcyjnych. Wykorzystywać je będzie jedynie do własnych potrzeb, w tym do tworzenia pozycji książkowych w języku polskim i czerpania korzyści z ich sprzedaży. W ocenie Dyrektora KIS w twierdzeniach Wnioskodawcy należy wskazać na sprzeczność wynikającą z tego, iż z jednej strony Wnioskodawca twierdzi, że nabywane prawa do plików produkcyjnych będą wykorzystywane tylko dla własnych potrzeb, a z drugiej że będą wykorzystywane do tworzenia pozycji książkowych i czerpania korzyści z ich sprzedaży. W związku z powyższym należy wskazać, że nabywane pliki produkcyjne nie będą wykorzystywane wyłącznie na własne potrzeby Wnioskodawcy, a więc Wnioskodawca nie będzie tzw. użytkownikiem końcowym tych produktów. Wnioskodawca z tytułu nabycia prawa do wykorzystania plików produkcyjnych dla celów komercyjnych i odsprzedaży publikacji zawierających użyte materiały będzie miał obowiązek pobrać podatek u źródła w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydentów. Wnioskodawca będzie wykorzystywał pliki produkcyjne do wydania polskiej wersji książek i czerpania korzyści z ich sprzedaży, a więc, zdaniem organu podatkowego, nie ma mowy w tym przypadku o wykorzystywaniu tych plików wyłącznie na własne potrzeby.

Reasumując, Spółka z tytułu nabycia prawa do używania pilików produkcyjnych dla celów komercyjnych i odsprzedaży publikacji zawierających użyte materiały będzie w obowiązku pobrania podatku źródła w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydentów. Jednak w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji kontrahentów, przy spełnieniu warunku dochowania należytej staranności (art. 26 ust. 1 updop), Spółka będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła w wysokości określonej w art. 13 ust. 2 umowy polsko-amerykańskiej tj. 10% kwoty należności brutto i art. 12 ust. 2 umowy polsko-brytyjskiej, tj. 5% kwoty wypłaconych należności brutto. W konsekwencji organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Dodatkowo, organ podatkowy odniósł się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w związku z poniesieniem przez Wnioskodawcę ciężaru ekonomicznego podatku dochodowego. Wydatek w postaci zapłaconego przez Wnioskodawcę z własnych środków podatku u źródła wynikający z postanowień umów zawieranych z kontrahentami lub bez wyraźnego nałożenia na niego takiego obowiązku w umowie, spełniający jednak przesłanki z art. 15 ust. 1 updop w sytuacji, gdy kwota, która potrącona jest z majątku Spółki nie zostaje jej w żaden sposób zwrócona, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X