Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje projektu rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych za 2021 r.
 
Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych będzie dotyczyć:
– jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
– jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
– podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.
 
Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2021 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony o 3 miesiące na:
– złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;
– wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
Konsultacje projektu potrwają do 9 lutego 2022 r.
X