W dniu 25 listopada 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.612.2022.1.EJ w przedmiocie ustalenia, czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 2021 z tytułu kontynuowania umowy pożyczki.

Stan faktyczny

Spółka A na podstawie umowy zawartej w 2016 r. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu. Wysokość udzielonego kapitału przekroczyła 10 mln zł. Umowa pożyczki nie została całkowicie spłacona w 2021 r. Podmiot powiązany dokonywał częściowych spłat kwoty kapitału, wskutek czego najwyższa wartość kapitału faktycznie udostępnionego w roku 2021 (tj. wartość kapitału pozostałego do spłaty) nie przekroczyła w żadnym momencie roku 2021 kwoty 10 mln zł. Dokonane przez pożyczkobiorcę spłaty, pozwalające na określenie wartości kapitału pozostałego do spłaty znajdują potwierdzenie w potwierdzeniach przelewów bankowych (wydruki z rachunku bankowego).

Przedmiotem wątpliwości jest, czy Spółka za rok podatkowy 2021 dla transakcji pożyczki, przy określaniu wartości tej transakcji w kontekście ustalenia przekroczenia progu dokumentacyjnego powinna wziąć pod uwagę kwotę kapitału wskazaną w umowie pożyczki, z uwzględnieniem aneksu, czy wyłącznie najwyższą kwotę kapitału pożyczki faktycznie udostępnioną w roku podatkowym 2021?

Zgodnie z art. 11k ust. 1 ustawy CIT lokalna dokumentacja cen transferowych sporządzana jest za rok podatkowy. Wartość progu dla transakcji finansowej o charakterze jednorodnym wynosi 10 mln zł w roku podatkowym.

Zagadnienie związane z określeniem obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji pożyczki, było przedmiotem  odpowiedzi Ministra Finansów na Interpelację poselską nr 29105 z 15 grudnia 2021 r. Znak: DCT2.054.2.2021 z 16 lutego 2022 r. Z wyjaśnień wynika, że w przypadku transakcji pożyczki, w celu ustalenia czy wartość transakcji przekracza próg dokumentacyjny, należy zbadać wartość kapitału pożyczki za dany rok podatkowy na podstawie umowy lub innych dokumentów, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie otrzymanych lub przekazanych płatności. Pojęcie „wartości kapitału”, należy rozumieć jako najwyższą kwotę kapitału udostępnionego w danym okresie raportowym, wynikającą z umowy lub innych dokumentów.

W przypadku umów wieloletnich podmiot powiązany musi ustalić, czy wartość kapitału danej pożyczki przekracza próg dokumentacyjny 10 mln zł w pierwszym i kolejnych latach podatkowych. Wartość kapitału za dany rok podatkowy jest ustalana w oparciu o najwyższą wartość udostępnionego kapitału, pozostającego do spłaty w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja. Co do zasady, jest ona ustalana na podstawie właściwych zapisów umownych. Jednak, gdy spłaty pożyczki wynikają z innych dokumentów, jak np. harmonogram spłat, noty księgowe czy salda kont, to wartość kapitału jest ustalana na podstawie tych innych dokumentów. Otrzymane lub przekazane płatności mogą być podstawą do określenia wartości transakcji, w przypadku, gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na podstawie umów lub innych dokumentów, np. w przypadku gdy brak jest ww. dokumentów lub gdy spłaty kapitału pożyczki są realizowane w sposób odbiegający od przewidzianego w harmonogramie spłat.

Podsumowując, zdaniem DKIS, stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji pożyczki opisanej we wniosku za rok podatkowy 2021, jako że najwyższa kwota kapitału udostępnionego w tym roku (pozostałego do spłaty) nie przekroczy progu 10 mln zł właściwego dla transakcji finansowych, jest prawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X