W dniu 8 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.55.2020.2.MK) w przedmiocie ustalenia czy dokonywane przez podmioty powiązane korekty cen transferowych uprawniać będą Spółkę do korekty kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1ab Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w roku podatkowym, którego one dotyczą.

W ramach prowadzonych transakcji Wnioskodawca oraz podmioty należące do Grupy będą korygowały ceny transferowe w zakresie świadczonych usług, takich jak usługi wsparcia i nadzoru, usługi logistyki, usługi finansowo-księgowe, usługi IT, usług kadrowo-płacowe i obsługi biurowej, usługi obsługi działu zakupu, usługi wsparcia produkcji oraz usługi wsparcia w zakresie jakości.

W niektórych przypadkach danego rodzaju usługa jest wykonywana wyłącznie na rzecz Wnioskodawcy, w związku z czym baza kosztowa jest przypisywana w całości do Wnioskodawcy (dotyczy to usług wsparcia w zakresie jakości, usług wsparcia produkcji i usług logistyki). W efekcie końcowym kwoty z bazy kosztowej podzielone kluczem podziałowym są powiększane o marżę, która jest ustalana indywidualne dla poszczególnych rodzajów usług.

Wynagrodzenie należne podmiotom powiązanym za poszczególne rodzaje usług jest kalkulowane w trakcie roku na podstawie szacowanych kosztów alokowanych do danego rodzaju usług, powiększonych o narzut zysku zgodnie z przyjętą metodologią ustalania cen transferowych. Po upływie ustalonego przez strony okresu rozliczeniowego, strony transakcji dokonają ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia należnego podmiotom powiązanym na podstawie kosztów rzeczywistych. Jednocześnie, strony dokonają weryfikacji rynkowego charakteru wynagrodzenia. Tym samym, w przypadku osiągnięcia przez dany podmiot powiązany na poszczególnych rodzajach usług zysku ponad ustalony poziom lub poniżej zakładanego poziomu, dokona on korekty cen transferowych dla danego rodzaju usługi (tj. korekty do ustalonego między stronami w ramach metody cen transferowych punktu/przedziału). Korekta cen transferowych odnosić się będzie do rentowności poszczególnych rodzajów usług.

Jednocześnie strony zakładają, iż zostaną spełnione wszelkie przesłanki niezbędne do dokonania korekty zgodnie z art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. przepisem art. 15 ust. 1ab ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnia się:

  1. korektę cen transferowych zmniejszającą koszty uzyskania przychodów, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 11c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  2. korektę cen transferowych zwiększającą koszty uzyskania przychodów, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 11c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1-5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, wobec łącznego spełnienia warunków określonych w art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie mogła dokonać korekty cen transferowych w rozumieniu art. 15 ust. 1ab ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez zmianę wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, którego te korekty dotyczą, przy spełnieniu warunków wskazanych w powyższych przepisach.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X