Korekty dochodowości (w górę lub w dół) dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi polegające na dostosowaniu poziomu rentowności nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT ani jako korekta podstawy opodatkowania dostawy towarów, ani też jako wynagrodzenie z tytułu odpłatnego świadczenia usług.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18.02.2021 r. (sygn. akt. 0111-KDIB3-1.4012.965.2020.2.KO) oraz w innych interpretacjach indywidualnych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów należy rozumieć, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Co do zasady, dostawa towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu VAT, jeżeli są dokonywane za wynagrodzeniem.

W ramach korekt dochodowości polegających na dostosowaniu poziomy rentowności nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania jakimkolwiek towarem jak właściciel, za które korekta mogłaby stanowić wynagrodzenie. Takie korekty cen transferowych nie mają charakteru dostawy towarów, ponieważ służą tylko do wyrównania poziomu zysku.

Zagadnienie korekt dochodowości było również przedmiotem raportu z dnia 18 kwietnia 2018 r. (VEG no 071 rev. 2) przygotowanego przez Grupę Ekspercką ds. VAT działającą przy Komisji Europejskiej (VAT Expert Group). W opinii Grupy Ekspertów, korekty cen transferowych nie prowadzą do nowej transakcji podlegającej opodatkowaniu, ani też nie powinny być łączone z transakcjami dokonanymi w przeszłości. W przypadkach braku ustaleń umownych, które zmieniałyby wynagrodzenie, nawet jeśli można bezpośrednio powiązać korektę cen transferowych z konkretną transakcją w praktyce korekta dochodowości powinna być uznana za zdarzenie poza zakresem opodatkowania VAT.

Jak wynika z art. 106b ust. 1 ustawy VAT faktury są dowodem dokumentującym sprzedaż. W związku z czym skoro korekty cen transferowych nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu VAT to tym samym nie ma konieczności wystawienia faktury VAT.

Natomiast z Projektu Ministerstwa Finansów ,,Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 2 – Korekta cen transferowych – 6.X.2020 r.? wynika, że ,,dla celów podatkowych korygowanie cen transferowych może następować w szczególności na podstawie:

  • noty księgowej (debetowej albo kredytowej) korygującej zbiorczo przychody lub koszty podmiotu powiązanego w odniesieniu do danej transakcji kontrolowanej (bez odnoszenia się do konkretnej faktury/noty),
  • zbiorczej faktury korygującej,
  • faktury korygującej konkretną fakturę/pozycję z faktury z okresu rozliczeniowego.

Wyboru rodzaju dokumentu księgowego należy dokonać indywidualnie dla danego przypadku, każdorazowo w oparciu o dane okoliczności i stan faktyczny, jak również z uwzględnieniem przepisów wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności ustawy o VAT.?

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X