W dniu 12 maja 2023 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.111.2023.3.MF w zakresie ustalenia, czy opisane korekty przeprowadzane przez Spółkę po zakończeniu roku w efekcie weryfikacji cen transferowych dotyczące wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Wnioskodawca świadczy usługi informatyczne oraz telekomunikacyjne głównie na rzecz spółek z Grupy. Usługi świadczone przez Spółkę, będące przedmiotem wniosku, są realizowane dla podmiotów powiązanych – to transakcje kontrolowane podlegające wycenie na zasadach rynkowych. Ceny transferowe są ustalane zgodnie z metodą weryfikacji cen transferowych marży transakcyjnej netto.

Usługi Spółki rozliczane są w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wynagrodzenie za dany miesiąc ustalane jest w oparciu o koszty ujęte w ewidencji księgowo-kontrolingowej okresu (miesiąca) poprzedniego oraz narzut zysku. Przyjęty sposób kalkulacji wynika z niedostępności na moment fakturowania za dany miesiąc ostatecznych danych dotyczących kosztów podlegających ujęciu w ewidencji księgowo-kontrolingowej za okres realizacji usługi, za który następuje fakturowanie.

Korekta cen transferowych

Istota korekty cen transferowych polega na urynkowieniu transakcji rynkowej na dzień jej zawarcia, która stała się nierynkowa na skutek późniejszych, istotnych okoliczności, bądź znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych. Korekta ceny transferowej oznacza skorygowanie (poprawienie, dostosowanie) ceny transferowej.

Jeden z warunków uznania korekty za korektę cen transferowych dotyczy (1) wystąpienia zmiany istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub (2) znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych.

Po zakończeniu roku Spółka dokonuje weryfikacji cen transferowych, tzw. outcome testing:

    • zostanie dokonana weryfikacja osiągniętego poziomu marżowości na kosztach docelowych, tj. kosztach rzeczywistych danego roku podatkowego (czyli ostatecznie ujętych w ewidencji księgowo-kontrolingowej za dany rok), a badanie to będzie wykonane zbiorczo, w odniesieniu łącznie do całego roku,
    • weryfikacja rozliczeń nie będzie wiązała się z dodatkowym świadczeniem,
    • wartość korekty dotyczy łącznie całego roku i nie wynika z badania poziomu dochodowości osiągniętej na wartości świadczenia z konkretnego okresu rozliczeniowego w ramach roku (danego miesiąca, za który wystawiono fakturę w trakcie roku),
    • celem korekty jest uzyskanie finalnie poziomu marżowości, kalkulowanego w odniesieniu do docelowej bazy kosztowej, który to poziom ma się mieścić w przedziale rynkowym (definiowanym poprzez analizę porównawczą); w żadnym zaś razie ww. korekta nie wynika ze zmiany zakresu świadczeń,
    • rozliczenie (roczne) będzie prowadziło do wyrównania kwot zidentyfikowanych odchyleń, a więc wyrównania różnicy pomiędzy kwotą środków otrzymanych od beneficjentów usług (wynikających z wartości udokumentowanych fakturami) a kwotą odpowiadającą wartości rozliczenia, jaka powinna być osiągnięta przy zakładanej (docelowej) dochodowości.

Rozstrzygnięcie sprawy

Biorąc pod uwagę powyższe, Organ podatkowy stwierdził, że w przedmiotowej sprawie zostanie spełniony warunek wynikający z art. 11e pkt 2 ustawy o CIT (znane są rzeczywiście poniesione koszty). W konsekwencji korekty przeprowadzane przez Spółkę po zakończeniu roku w efekcie weryfikacji cen transferowych (tzw. etap outcome testing) dotyczące wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, przy założeniu, że jak wskazał Wnioskodawca spełniają przesłanki wynikające z art. 11e pkt 1 i 3-4 ustawy o CIT, stanowią korektę cen transferowych.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X