Dnia 7 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.47.2020.1.SJ) w zakresie korekty cen transferowych. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły ustalenia czy dokonywanie korekty dochodowości stanowi korektę cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zaprezentowano dwa modele dokonywania korekty dochodowości, pierwszy z nich obejmował dokonywanie korekt przez podmiot centralny z grupy, zgodnie z którym ten obowiązany jest zapewniać osiągnięcie odpowiedniego narzutu nie tylko w stosunku do sprzedaży realizowanej do kraju jego siedziby, ale również w stosunku do sprzedaży realizowanej przez podmioty z grupy do innych wybranych spółek dystrybucyjnych. Drugi model z uwagi na wymogi niektórych krajów, w których zlokalizowane są spółki dystrybucyjne, korekty dochodowości mogą być dokonywane również bezpośrednio pomiędzy podmiotami powiązanymi, a daną spółką dystrybucyjną tj. bez udziału podmiotu centralnego. Oznacza to, że w momencie braku odpowiedniego narzutu zysku na transakcjach z daną spółką dystrybucyjną, możliwe jest wówczas dokonanie korekty dochodowości polegającej bądź na podwyższeniu narzutu bądź zmniejszeniu narzutu dokonane bezpośrednio z daną spółką dystrybucyjną.

W obu zaprezentowanych modelach korekty dochodowości prowadzić będą albo do wykazania przez podmioty z grupy dodatkowych przychodów, albo do obniżenia już zadeklarowanych przychodów podatkowych. Przy czym przedmiotowe korekty wynikają z grupowej polityki cen transferowych i stanowią jej realizację oraz dokonywane są stosownie do art. 11e i art. 12 ust. 3aa ustawy o CIT,  zgodnie z którym przy ustaleniu wysokości przychodu uwzględnia się:

  1. korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. lic, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1- 5;
  2. korektę cen transferowych zwiększającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1 i 2.

Natomiast zgodnie z art. 11e ustawy o CIT podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
  2. nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;
  3. w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik;
  4. podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem;
  5. podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że dokonywanie korekty dochodowości zarówno zgodnie z modelem pierwszym jak i drugim stanowi korektę cen transferowych w rozumieniu 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przypomnijmy, że głównym celem korekt cen transferowych, jest doprowadzenie do takiego poziomu przychodu osiąganego w transakcjach z podmiotami powiązanymi, jaki wynikał z opracowanych wcześniej algorytmów, potwierdzonych przez analizy porównawcze co do ich zgodności z poziomem rynkowym.

Korekta, w której podatnik sam dostosowuje dla celów podatkowych pierwotnie ustaloną cenę transferową do poziomu, który według niego spełnia zasadę ceny rynkowej (ang. arms length principle) stanowi korektę kompensacyjną.

 

Autor: Izabela Lipka? Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X