W dniu 6 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.144.2022.2.IM w przedmiocie ustalenia, czy w przypadku, gdy Spółka wystawi na rzecz „A” dokument księgowy, powodujący doprowadzenie poziomu marży operacyjnej EBIT „A” do poziomu rynkowego (korekta cen transferowych), Spółka będzie zobowiązana do zwiększenia lub zmniejszenia przychodów Spółki z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE), podlegających zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 CIT.

Stan faktyczny

Podmioty powiązane, Spółka oraz „A Ltd.”, zawarły umowę dotyczącą dystrybucji wyrobów gotowych, zgodnie z którą „A” działa na rynku brytyjskim jako dystrybutor, natomiast Spółka pełni rolę producenta tych wyrobów. Zgodnie z Umową, punktem wyjścia kalkulacji cen w transakcji zakupu wyrobów gotowych przez „A” od Spółki są cenniki „A” dla klientów – podmiotów niepowiązanych – z rynku brytyjskiego (cenniki zewnętrzne). Po zakończeniu danego roku, strony Umowy będą dokonywać weryfikacji czy rentowność (marża operacyjna EBIT) faktycznie zrealizowana przez „A” na dystrybucji wyrobów gotowych na rynku brytyjskim mieści się w przedziale wyników rynkowych określonych w ramach analizy porównawczej. Jeżeli faktycznie zrealizowany poziom marży operacyjnej EBIT odbiega od wyników analizy porównawczej, wówczas Spółka dokona korekty cen transferowych w celu doprowadzenia marży operacyjnej EBIT „A” do poziomu mieszczącego się w przedziale rynkowym poprzez zwiększenie lub zwiększenie przychodów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz „A”.

Przedmiotem interpretacji indywidualnej jest ustalenie, czy w przypadku, gdy Spółka wystawi na rzecz „A” dokument księgowy, powodujący doprowadzenie poziomu marży operacyjnej EBIT „A” do poziomu rynkowego (korekta cen transferowych), Spółka będzie zobowiązana do zwiększenia lub zmniejszenia przychodów Spółki z działalności prowadzonej na terenie SSE, podlegających zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Stanowisko DKIS

W odniesieniu do zaistniałego stanu faktycznego, zdaniem Organu podatkowego, podmiot prowadzący działalność dokonuje korekty cen transferowych sprzedanych towarów strefowych (wyrobów gotowych) co oznacza, że korekta taka ma wpływ na dochód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania. Zwolnienie przewidziane treścią art. 17 ust. 1 pkt 34 CIT, nie ma wprawdzie charakteru podmiotowego, jednak przesłanka zwolnienia winna odnosić się do prowadzonej działalności, nie zaś do rodzajów przychodów osiąganych z działalności gospodarczej. Należy uznać, że wyrównanie rentowności na podstawie dowodu księgowego wystawionego na podmiot powiązany będący dystrybutorem wyrobów gotowych wpływa na przychód związany z procesem wytworzenia wyrobów gotowych sprzedawanych przez Spółkę, czyli działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy. Widoczny jest ścisły i nierozerwalny funkcjonalny związek zastosowania korekty rentowności wobec podmiotu powiązanego z działalnością produkcyjną Spółki korzystającą ze zwolnienia, co pozwala na stwierdzenie, że korekta ta koryguje dochód osiągnięty w wyniku działalności prowadzonej na terenie SSE.

Podsumowując, dokonywana przez Spółkę korekta przychodów w związku z wyrównywaniem poziomu dochodowości, koryguje przychody z działalności gospodarczej, określonej w posiadanym przez Spółkę zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie SSE. Tym samym, wpływa na dochody korzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 CIT.  Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Spółki, z którego wynika, że przy założeniu, że na podstawie zawartej umowy Spółka ustala warunki sprzedaży (dystrybucji) wyrobów gotowych na zasadach, które zaakceptowałyby podmioty niepowiązane (doprowadzenie poziomu marży operacyjnej EBIT „A” do poziomu rynkowego), w przedstawionym stanie faktycznym korekta rentowności na podstawie dokumentu księgowego, zmniejszającego bądź zwiększająca przychody stanowi korektę dochodu z działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 CIT.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X