Dnia 1 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.215.2019.2.BK, która dotyczyła ustalenia, czy stosowany przez Wnioskodawcę system korekt stanowi rzeczywiście korektę cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. (dalej: ?uCIT?).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Wniosek przedstawiał następujące zdarzenie: Wnioskodawca, zwany dalej Spółką z siedzibą na terenie Polski, należy do międzynarodowej grupy (dalej: ?Grupa?) z branży optycznej. Spółka świadczyła w ramach całej Grupy usługi księgowe (księgi, zobowiązania, środki trwałe itp.). Aby odpowiednio wyliczyć cenę usługi Spółka dzieli je na osobne zbiory czynności (np. osobno księgowania faktur, osobno oceny zdolności kredytowych). Na podstawie polityki cen transferowych wewnątrz Grupy cena jednostkowa zawiera narzut oraz bazę kosztową.

Wynagrodzenie z tytułu usług dla Spółki wylicza się na podstawie stałej opłaty ryczałtowej, opłat związanych z poszczególnymi procesami (cena za jeden obsłużony proces + liczba procesów), a także innych opłat refakturowanych przez Spółkę na Klienta. Wynagrodzenie Spółki jest wyliczane poprzez estymowane określenie liczby procesów ? konieczne ze względu na niemożność dokładnego określenia ich liczby, przez to właśnie miesięczne wynagrodzenie Spółki w następnym roku obrotowym opiera się na szacunkach, ponadto, księgi zamykane są kilka dni po zakończeniu każdego roku podatkowego (rok podatkowy trwa od 1 października do 30 września), co uniemożliwia dokładne podsumowanie liczby obsłużonych procesów. Dlatego właśnie Spółka stosuje metodę korygowania wolumenu usług z szacunkowych do faktycznych już po przeanalizowaniu danych. Korekty dotyczą wyłącznie liczby wykonanych usług a nie ich ceny jednostkowej. Niemniej jednak wewnątrzgrupowa polityka cen transferowych umożliwia korygowanie faktur pomiędzy podmiotami Grupy wyłącznie, gdy płatności są mniejsze lub większe niż 10% kwoty estymowanej.

Wnioskodawca zapytał czy system korekt podlega nowym przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. w zakresie korekt cen transferowych (art. 11e ww. ustawy). Jego zdaniem korekty mające wyrównać powstałe różnice nie są korektami cen transferowych w rozumieniu w/w artykułu ustawy, przez co można uwzględniać te korekty w okresach rozliczeniowych, w których one powstały.

Zdaniem Dyrektora KIS najważniejsze jest określenie czy system korekt w Grupie wpisuje się w prawną definicję korekt cen transferowych. Korygowanie cen transferowych występuje wówczas, gdy zmianie ulega cena, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy Wnioskodawcy. Procesowane korekty nie zmieniają w żaden sposób ceny usługi ? która jest stała ?, a jedynie ich liczbę. System korekt nie wpływa również na wskaźnik finansowe Grupy, ze względu na stosowanie w cenach narzutu, uwzględniającego faktyczne wartości rynkowe, który to jest uwzględniany już w cenach estymowanych. Wobec tego system korekt nie wynika z powiązań pomiędzy podmiotami w Grupie, a zatem nie można w tej sytuacji mówić o korektach cen transferowych. Na podstawie ogólnej zasady z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, jeśli korekta nie jest efektem błędu rachunkowego czy innej oczywistej omyłki, wpływa ona na przychody osiągnięte w roku jej wystawienia. Ponieważ definicje słownikowe ?błędu rachunkowego? oraz ?oczywistej omyłki? nie odzwierciedlają sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę (błędem rachunkowym byłoby wskazanie niepoprawnej ceny na fakturze, z kolei za oczywistą omyłkę należy uznać inny niż rachunkowy błąd), zaś pierwotne faktury wystawiane są zgodnie z polityką Grupy i nie zawierają powyższych błędów, korekty do nich są jedynie ustaleniem rzeczywistej liczby zrealizowanych procesów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w kwestii oceny prawnej w całości zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w jego interpretacji.

Autor: Olga Kamińska ? asystent podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR? Skontaktuj się z nami ?
X