W dniu 28 stycznia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydal interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.692.2019.1.RD) w zakresie korekty deklaracji uwzględniających wystawione przez dostawcę noty księgowe zmniejszające marżę dostawcy i zwiększające marżę Spółki.

W opisanym stanie faktycznym Spółka należy do grupy kapitałowej w ramach której nabywa dystrybuowane przez siebie wyroby medyczne. Kluczowym dostawcą Spółki jest podmiot powiązany z siedzibą w Szwajcarii zarejestrowany na potrzeby podatku VAT w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej. Na podstawie zawartej umowy dystrybucyjnej, Wnioskodawca nabywa od Dostawcy wyroby medyczne w ramach WNT dokonywanych na terytorium Polski. Każda tego rodzaju transakcja dokumentowana jest przez Dostawcę stosowną fakturą VAT oraz uwzględniana przez Spółkę w prowadzonych przez nią rozliczeniach z tytułu podatku VAT.

Obie spółki należą do Grupy, w ramach której w ramach prowadzonej działalności zobowiązani są do stosowania przyjętej przez Grupę spójnej polityki cen transferowych. Jej założeniem jest osiągnięcie przez wszystkie podmioty będące częścią Grupy określonego, rynkowego poziomu rentowności. Miernikiem rentowności jest marża operacyjna, liczona jako procentowy stosunek zysku (straty) z działalności operacyjnej do sumy przychodów netto ze sprzedaży i pozostałych przychodów operacyjnych podmiotu.

W przypadku osiągnięcia przez Spółkę poziomu rentowności, który w ujęciu rocznym odbiega od poziomu rynkowego, zgodnie z polityką cen transferowych stosowany jest tak zwany ?mechanizm korekty rentowności? polegający na dostosowaniu wysokości marży operacyjnej Spółki do poziomu wynikającego z przeprowadzonej analizy porównawczej. Korekta rentowności dokonywana jest na podstawie noty księgowej, który jest wystawiany przez Dostawcę w oparciu o wyliczenia dokonane na poziomie Grupy.

Z uwagi na wdrożony system rozliczeń w ramach Grupy, tzw. ?netting? ostateczna kwota pieniężna, którą Spółka miałaby faktycznie zapłacić lub otrzymać od Dostawcy jest określana w ramach tego systemu i potrącana w rozliczeniach z innymi uczestnikami tego systemu. Opisane korekty rentowności pozostają poza zakresem regulacji dotyczących podatku VAT,
ze względu na brak związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu realizowanymi przez Spółkę lub na rzecz Spółki.

W opisanym stanie faktycznym Spółka błędnie ujęła w bieżących rozliczeniach podatku VAT z tytułu WNT (tj. w deklaracjach za okresy, w których Spółka otrzymała noty korygujące) historycznie wystawione przez Dostawę noty księgowe.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, korekta nastąpi poprzez usunięcie tego rodzaju dokumentów z ewidencji prowadzonych przez Spółkę dla potrzeb VAT i odpowiednio (w zależności od charakteru noty księgowej):

  1. zmniejszenie podstawy opodatkowania jak również należnego i naliczonego podatku VAT z tytułu WNT w deklaracjach VAT-7, w których uwzględniono noty księgowe zwiększające marżę Dostawcy i zmniejszająca marżę Spółki
    (tj. dokumenty będące podstawą wpłaty określonych kwot przez Spółkę na rzecz Dostawcy w związku z korektą rentowności) lub
  2. zwiększenie podstawy opodatkowania, jak również należnego i naliczonego podatku VAT z tytułu WNT w deklaracjach VAT-7, w których uwzględniono noty księgowe zmniejszające marżę Dostawcy i zwiększająca marżę Spółki
    (tj. dokumenty będące podstawą wpłaty określonych kwot przez Dostawcę na rzecz Spółki w związku z korektą rentowności).

Zdaniem Wnioskodawcy korygując deklaracje VAT-7 uwzględniające wystawione przez Dostawcę noty księgowe zmniejszające marżę Dostawcy i zwiększające marżę Spółki, Spółka powinna dokonać jednoczesnego zwiększenia odpowiednio: podstawy opodatkowania, podatku należnego oraz podatku naliczonego z tytułu WNT o kwoty, które zostały uprzednio obniżone na podstawie not korygujących.

Złożenie korekt deklaracji w celu usunięcia nieprawidłowo wykazanych i uwzględnionych w deklaracjach VAT not księgowych będzie związane z przywróceniem stanu wyjściowego, w którym deklaracje podatkowe złożone przez Spółkę przedstawiały prawidłowe kwoty zrealizowanych WNT. Jak wskazała Spółka w odniesieniu do WHT, których wartość została błędnie skorygowana w oparciu o otrzymane noty księgowe Spółka ujęła kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracjach podatkowych za właściwe okresy rozliczeniowe, a podatek VAT naliczony podlegał odliczeniu po otrzymaniu przez Spółkę stosownych faktur.

Powyższe korekty będą stanowiły więc techniczne usunięcie z ewidencji VAT ujemnych not księgowych, dokumentujących zdarzenie niepodlegające VAT.

Powyższe stanowisko zostało uznane za prawidłowe.

Autor: Beata Rawa – Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X