W dniu 29 września 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.60.2022.1.AP dotyczącą właściwego kwalifikowania usługi brokerskiej jako transakcji kontrolowanej.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest wyspecjalizowanym podmiotem z Grupy, a głównym obszarem jego działalności jest pośrednictwo w transakcjach towarami giełdowymi, zarówno na rzecz podmiotów z Grupy, jak i klientów spoza Grupy. Klientami Wnioskodawcy są zatem między innymi podmioty powiązane z nim w rozumieniu przepisów UPDOP. Spółka jest uczestnikiem giełd towarowych i świadczy usługi brokerskie (dalej: towary giełdowe). Wnioskodawca pośrednicząc w obrocie działa w imieniu własnym, ale na rachunek klienta dającego zlecenie. Spółka nie staje się właścicielem danego instrumentu ? przedmiot zakupu stanowi własność dającego zlecenie.

W tym zakresie, ze względu na przyjęty model działania, Spółka nie ponosi ekonomicznego ciężaru zakupu towaru oraz nie osiąga korzyści z jego sprzedaży, gdyż każdorazowo środki na realizację transakcji są zapewniane albo trafiają bezpośrednio na rachunek klienta Wnioskodawcy. Zasadnicza część obrotu towarami giełdowymi dokonywana jest za pośrednictwem zorganizowanych form obrotu, gdzie ceny instrumentów w pełni odzwierciedlają aktualne, rynkowe kwotowania. Opisany mechanizm wygląda tak samo niezależnie od tego czy transakcja jest realizowana na zlecenie klienta powiązanego czy też podmiotu niepowiązanego. Niezależnie od wartości towarów giełdowych rozliczanych w opisanym modelu, Spółka obciąża klientów opłatami lub prowizjami za podejmowane przez siebie czynności ? tj. usługi brokerskie. W zakresie nieuregulowanym do zlecenia nabycia lub zbycia towarów giełdowych ? stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy komisu.

Czy przeniesienie wartości towarów giełdowych pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotem z nim powiązanym w ramach realizacji usługi brokerskiej powinno być kwalifikowane jako transakcja kontrolowana w rozumieniu przepisów Rozdziału 1a ustawy o CIT?

Zgodnie z regulacją art. 11a ust. 1 pkt 6 UPDOP transakcją kontrolowaną są identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

W ocenie Wnioskodawcy o ile w opisanej w stanie faktycznym relacji brokerskiej nie budzi wątpliwości, że mamy do czynienia z działaniami gospodarczymi i są one rezultatem intencjonalnych zachowań poszczególnych stron relacji brokerskiej, to nie sposób uznać, aby dokonywany w wyniku złożenia zlecenia klienta tymi obrót instrumentami był kreowany poprzez ustalenie lub narzucenie warunków w wyniku powiązań. Kwotowanie transakcji dotyczącej towaru giełdowego jest wynikiem aktualnych uwarunkowań rynkowych, w szczególności aktualnych notowań giełdowych danego instrumentu oraz ram wartościowych określonych z zleceniu nabycia lub zbycia instrumentu. Za transakcję kontrolowaną uznana powinna być wyłącznie stanowiąca przedmiot odrębnego wynagrodzenia usługa brokerska, która z perspektywy regulacji o cenach transferowych powinna być traktowana jako odrębna od obrotu towarowego, który stanowi jedynie przedmiot wskazanej usługi. Spółka jako dom maklerski działa bowiem w tym przypadku w charakterze zbliżonym do komisanta, a istotą jego aktywności jest jedynie skojarzenie stron transakcji nabycia lub zbycia danego towaru giełdowego.

Zgodnie z art. 11l ust. 1 pkt 5 UPDOP wartość transakcji kontrolowanej odpowiada wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej ? w przypadku pozostałych transakcji. W ocenie wnioskodawcy za wartość właściwą dla usługi brokerskiej należy uznać ustalone między stronami wynagrodzenie brokera określone zgodnie z art. 11l ust. 2 pkt 1 UPDOP, czyli na podstawie wystawionych faktury dotyczących danego roku podatkowego za wykonane świadczenia i nie powinna być do niej wliczana wartość obrotu towarami giełdowymi. Powyższe wynika również ze stanowiska Ministerstwa Finansów (Informacja o cenach transferowych Pytania i odpowiedzi, Wydanie II rozszerzone. Pkt. 74) – za raportowaną wartość w przypadku transakcji komisowej należy uznać marżę komisową z pominięciem wartości zbywanych lub nabywanych towarów. Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy, całkowicie za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego tej oceny.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X