W dniu 5.08.2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. akt. 0111-KDWB.4010.41.2022.1.HK w celu ustalenia czy w związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w ustawie o CIT oraz w związku z przesuniętym rokiem podatkowym Spółki, limit 2 mln zł – o którym mowa w art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, dotyczy wypłat odsetek dokonanych przez Spółkę na rzecz odbiorcy wyłącznie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Stan faktyczny

Spółka, czynny podatnik podatku VAT zarejestrowany w Polsce, posiada rok podatkowy trwający od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Spółka jest jedną ze stron umowy cash pooling zawartej w ramach grupy kapitałowej, w ramach której dokonuje wypłaty odsetek na rzecz kontrahenta z siedzibą za granicą. W związku z przedmiotową umową Spółka wypłacała i będzie wypłacać odsetki – w szczególności w roku podatkowym trwającym od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. Łączna kwota wypłaconych w tym okresie odsetek może przekroczyć 2 mln zł.

Zdaniem Spółki, w związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w ustawie o CIT oraz w związku z przesuniętym rokiem podatkowym Spółki, limit 2 mln zł, o którym mowa w art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, dotyczy wypłat odsetek dokonanych przez Spółkę na rzecz odbiorcy wyłącznie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Spółka podkreśliła, że zakres zastosowania art. 26 ust. 1 i ust. 2e ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., wyznacza art. 69a Polskiego Ładu. Z przedmiotowego artykułu wynika, że do należności odsetkowych stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2021 r. należy stosować przepisy art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. Z przepisu tego nie wynika jednak sposób określenia limitu 2 mln zł dla podmiotu mającego przesunięty rok podatkowy, tak jak Spółka. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna sumować kwoty odsetek wypłaconych w przesuniętym roku podatkowym z uwzględnieniem art. 69a Polskiego Ładu, co skutkuje sumowaniem kwot odsetek wypłaconych na rzecz odbiorcy wyłącznie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w celu weryfikacji ewentualnego przekroczenia przewidzianego w art. 26 ust. 2e ustawy o CIT limitu 2 mln zł wypłaconych odsetek.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz – Starszy konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X