Analiza cen transferowych powinna obejmować jedną transakcję kontrolowaną, polegającą na przypisaniu dochodu do zakładu(ów) zagranicznego(ych), a nie kilka transakcji polegających na przypisaniu przychodów lub kosztów określonego rodzaju według źródeł ich pochodzenia.

Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej w dniu 26.02.2021 r. interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązków sporządzenia dokumentacji cen transferowych w związku z przypisaniem dochodu/straty do zagranicznego oddziału Spółki (sygn. akt. 0111-KDIB2-1.4010.496.2020.1.AR).

W opisywanym stanie faktycznym wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzącym działalność z dziedziny elektrotechniki na terenie Polski i Szwecji. W związku z realizowanymi na terenie Szwecji pracami budowlanymi, instalacyjnymi lub czynnościami związanymi z tymi pracami (w okresie powyżej 12 miesięcy) powstaje tzw. zakład podatkowy – zyski uzyskiwane przez Spółkę w Szwecji w związku z realizacją tych prac powinny zostać przypisane do danego zakładu i opodatkowane w Szwecji. Spółka dokonała analizy ciążących na niej obowiązków z zakresu cen transferowych, wynikających z przepisów obowiązujących w latach 2015-2019.

W odniesieniu do roku 2019 i lat kolejnych ? wartości przychodów/kosztów (w zależności od tego która jest wyższa) właściwe dla danego zakładu podatkowego funkcjonującego w tym okresie w Szwecji, po ich zsumowaniu, przekraczają właściwy dla Spółki próg dokumentacyjny, o którym mowa w art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. Spółka przyjęła, że właściwym jest przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanej, polegającej na przypisaniu dochodu (straty) do zakładu zagranicznego Spółki, zgodnie z art. 11l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. Zdaniem Spółki analiza cen transferowych, towarzysząca dokumentacji opracowanej za rok 2019, powinna obejmować jedną transakcję kontrolowaną, polegającą na przypisaniu dochodu (straty) do zakładu zagranicznego Spółki i powinna odnosić się do przyjętej przez Spółkę metodologii tego przypisania.

Analiza cen transferowych zawarta w lokalnej dokumentacji cen transferowych powinna wskazywać na rynkowy charakter transakcji kontrolowanych opisanych w dokumentacji lokalnej. Transakcją kontrolowaną w przypadku Spółki jest przypisanie dochodu (straty) do zakładu zagranicznego, więc przedmiotowa analiza powinna uzasadniać fakt, że wyniki finansowe zrealizowane przez zakłady zagraniczne Spółki korespondują z wynikami finansowymi, jakie osiągałyby niezależne podmioty funkcjonujące w porównywalny sposób. Celem przedmiotowej analizy powinno być dowiedzenie, że przyjęta przez Spółkę metodologia alokacji dochodu (straty) jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 11l i art. 11k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość transakcji (która powinna zostać opisana w ramach dokumentacji lokalnej i w ramach analizy cen transferowych) jest całkowita wartość przychodów lub kosztów przypisanych do zakładu zagranicznego, a nie cząstkowe wartości przychodów lub kosztów, które są kategoryzowane w zależności od źródła ich pochodzenia.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X