W dniu 26 listopada 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie przepisów art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15e ust. 1 uCIT, określeni podatnicy obowiązani są wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wymienione w tym przepisie koszty usług, opłat i należności powyżej zdefiniowanego poziomu. Art. 15e ust. 15 uCIT wprowadza wyłączenie, zgodnie z którym przedmiotowe ograniczenie nie ma zastosowania do kosztów usług, opłat i należności poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, w zakresie w jakim decyzja w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalenia ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi obejmuje prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za te usługi i należności, w okresie którego ta decyzja dotyczy (decyzja APA). Należy podkreślić, iż przepisy te stosuje się również do roku podatkowego, w którym wydano decyzję APA oraz do roku podatkowego poprzedzającego ten rok podatkowy.

W interpelacji poselskiej z dnia 6 listopada 2018 r. wskazano, iż już podczas pierwszego Forum Cen Transferowych, które odbyło się 12 kwietnia 2018 r., Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie tzw. uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego. Z uwagi na brak jakichkolwiek informacji w tym zakresie przekazanych do wiadomości publicznej oraz zbliżający się termin składania deklaracji rocznych, zwrócono się do Ministra Finansów z interpelacją.

Zgodnie z odpowiedzią na interpelację poselską, Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzać tzw. uproszczoną procedurę uprzedniego porozumienia cenowego. Prace Ministerstwa Finansów nad tą procedurą są w toku. Wskazano, że gotowy projekt zostanie skierowany do konsultacji publicznych. Wydłużony czas pracy nad procedurą wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz, których celem jest opracowanie regulacji, która będzie odpowiadała potrzebie jej wprowadzenia, zabezpieczając jednocześnie interes Skarbu Państwa.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, planowane regulacje dotyczące procedury uproszczonej  będą przewidywały możliwość przekształcenia złożonego wniosku w ramach standardowej procedury APA na procedurę uproszczoną. Szczegółowe warunki przekształcenia wniosku zostaną przedstawione w projekcie regulacji.

W sytuacji, w której podatnik złożył wniosek o wydanie decyzji APA, ale nie została  ona jeszcze wydana, to zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, ma on obowiązek zastosować ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 uCIT. Natomiast po wydaniu decyzji APA podatnik może skorzystać z możliwości złożenia korekty zeznania rocznego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, planowana procedura ma mieć uproszczony charakter, czyli będzie wiązać się z mniejszą ilością obowiązków związanych z przygotowaniem wniosku przez podatnika, niższą opłatą oraz znacznie krótszym czasem rozpatrywania wniosku (szacowanym na 3 miesiące). Pierwotnie projekt miał zostać przedłożony do końca marca 2018 r. Zbliża się koniec 2018 r., w związku z tym nasuwa się pytanie, kiedy uproszczona APA zostanie wprowadzona, skoro jeszcze nie został opublikowany projekt przepisów wprowadzających.

Autor: Karolina Ostapiuk ? Konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X