W dniu 14 października 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.423.2022.1.AN w przedmiocie ustalenia, czy lokalna dokumentacja cen transferowych, do której przygotowania zobowiązana jest Spółka posiadająca status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, za rok podatkowy 2021 r. oraz lata następne może nie zawierać analizy porównawczej ani analizy zgodności.

Stan faktyczny

X Sp. z o.o. z siedzibą w Y jest polskim rezydentem podatkowym. Jedynym wspólnikiem Spółki jest spółka V z siedzibą w Luksemburgu. Spółka jest zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 rok. W latach 2020 – 2021 Spółka posiadała status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców.

W myśl art. 11q ust. 3a Ustawy CIT, w przypadku:

  • transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców[1],
  • transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o ust. 1 i 1a

– lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.

W art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazano, że przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych bez analizy porównawczej lub analizy zgodności, możliwe jest w przypadku, gdy tylko podmiot obowiązany do jej sporządzenia posiada status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy. Zatem nie jest konieczne by obie strony transakcji posiadały status mikro lub małego przedsiębiorcy.

Wyłączenie konieczności sporządzenia analizy porównawczej lub analizy zgodności dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikro – i małymi przedsiębiorcami w rozumieniu Prawa przedsiębiorców stanowi ułatwienie dla podatników, uwzględniając chociażby nakłady finansowe i czasowe ponoszone na sporządzenie takich analiz. Przepis nie wyklucza dobrowolnego sporządzania takich analiz w sytuacji, gdy dany podmiot uzna je za celowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 

[1] W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162):

mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X