Wprowadzone w dniu 1 stycznia 2019 r. zmiany w zakresie określania obowiązku dokumentacyjnego spowodowały istotne zawężenie liczby podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Zgodnie z brzmieniem art. 11s ust. 2 uCIT mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy ? prawo przedsiębiorców, zostali zwolnieni z obowiązku sporządzania local file na wezwanie organu podatkowego.

Jako mikroprzedsiębiorcę w rozumieniu ustawy ? prawo przedsiębiorców rozumie się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jednocześnie zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z obowiązku dokumentacyjnego nie zwalnia z zasady stosowania cen rynkowych w ramach prowadzonych transakcji. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, organy podatkowe w toku kontroli podatkowej, kontroli celno ? skarbowej, czynności sprawdzających czy postępowania podatkowego są uprawnione do badania rynkowości transakcji również podmiotów zwolnionych z obowiązku dokumentacyjnego.

W celu badania zgodności cen transferowych z cenami rynkowymi organ może wykorzystywać inne (nie stanowiące elementów dokumentacji local file) źródła danych m.in.:

  • struktury kosztów,
  • faktury,
  • umowy,
  • sposób kalkulacji ceny,
  • wyceny[1].

Z uwagi na powyższe mikroprzedsiębiorcy również muszą liczyć się z występowaniem ryzyka na gruncie cen transferowych. Uzasadnione jest więc, by również mniejsze podmioty prowadziły rzetelny nadzór nad prowadzoną polityką cen transferowych i transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi.

Autor: Piotr Rzepka ? konsultant podatkowy

 

[1] Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk 2869, cz. I, s 204

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X