Zgodnie z zapowiedziami, w terminie do końca stycznia Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące raportowania schematów podatkowych.

Opublikowane wczoraj wieczorem objaśnienia podatkowe (dalej: objaśnienia) dotyczą stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules dalej: przepisy MDR).

Przedmiotowe przepisy zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego przez ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193) i dodanie w Dziale III Ordynacji podatkowej, art. 86a ? 86o, tj. nowego Rozdziału 11a – Informacje o schematach podatkowych.

Finalna wersja objaśnień jest obszerniejsza o ponad 20 stron od projektu objaśnień a najistotniejszym novum jest wprowadzenie okresu “ochronnego” dla podmiotów zobowiązanych. Ewentualne opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem, że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do dnia 28 lutego 2019 r. Ponadto, w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi.

Kolejną istotną nowością, jest dołączenie do objaśnień załącznika zawierającego enumeratywny wykaz grup czynności, które co do zasady, nie będą powodowały obowiązku raportowania, pod warunkiem, że nie zawierają rekomendacji co do podejmowania przez klienta określonych czynności faktycznych lub prawnych, których rezultatem ma być osiągnięcie przez niego korzyści podatkowych w przyszłości.

Przypomnijmy, że schemat podatkowy transgraniczny podlega raportowaniu, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano nie wcześniej niż po dniu 25 czerwca 2018 r., a inne schematy podatkowe gdy pierwsza czynność związana z jego wdrażaniem wystąpiła nie wcześniej niż po dniu 1 listopada 2018 r.

Należy, też zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów zastrzegło, że objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o przedstawienie nowych zagadnień i komentarzy. Na kierunek ewentualnych zmian wpływać będzie analiza praktyki stosowania przepisów MDR.

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X