Zgodnie z najnowszą interpretacją indywidualną z dnia 8 marca 2024 r. znak sprawy 0111-KDIB1-3.4010.64.2024.1.JKU, w ramach ulgi B+R podatnik może rozliczyć koszty kwalifikowane dopiero w odniesieniu do wydatków ponoszonych od dnia, w którym decyzja nadająca podatnikowi status centrum B+R stała się ostateczna.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że wątpliwość wnioskodawcy budziła możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z przepisami art. 18d ust. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j oraz ust. 7 pkt 2 PDOPrU, poprzez wykazanie tych wydatków wskazanych w art. 18d ust. 3a PDOPrU w informacji CIT/BR za rok 2023 r. z uwagi na fakt, iż decyzja o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego została wydana w 2023 r., jednakże została doręczona i stała się ostateczna w 2024 r.

Organ interpretacyjny nie podzielił stanowiska wnioskodawcy i wskazał, że: „Zdarzeniem uprawniającym do skorzystania z ulgi B+R jest poniesienie kosztów kwalifikowanych. Zatem dla ustalenia wysokości limitu przysługującego odliczenia istotny jest status podatnika w momencie ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Powyższe wynika z treści cytowanego wyżej art. 18d ust. 1 PDOPrU, który stanowi, że podatnik odlicza od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Wskazać również należy, że art. 18d ust. 8 PDOPrU, na którym Wnioskodawca opiera swoją argumentację rozstrzyga o momencie dokonania odliczenia, a nie o momencie nabycia prawa do odliczenia.
Jak wynika z opisu sprawy, decyzja z (…) 2023 r. nadająca Wnioskodawcy status centrum badawczo-rozwojowego została doręczona pełnomocnikowi Wnioskodawcy (…) 2024 r. i stała się ostateczna (…) 2024 r.
Wobec powyższego należy wskazać, że będą Państwo uprawnieni do rozliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych zgodnie z przepisami art. 18d ust. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j oraz ust. 7 pkt 2 PDOPrU dopiero w odniesieniu do wydatków ponoszonych od momentu, w którym ta decyzja stała się ostateczna i wywołuje skutki prawne, a więc w zeznaniu za 2024 r.”.

 

Autor: Karol Klauziński – Doradca podatkowy nr wpisu 14 276

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych – Skontaktuj się z nami.
X