W dniu 20 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.312.2021.1.PB) w przedmiocie ustalenia momentu powstania obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii przez spółkę komandytową, która status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych uzyskała z dniem 1 maja 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa) uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r, o czym zawiadomiono właściwy urząd skarbowy. Księgi podatkowe zostały zamknięte na dzień 30 kwietnia 2021 r. Rok obrotowy Spółki obejmujący rok kalendarzowy (1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.), nie był więc kontynuowany do dnia 30 kwietnia 2021 r. W roku podatkowym 2020 Spółka osiągnęła przychód, przekraczający równowartość 50 mln euro przeliczony na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego.

W związku z zaistniałym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

    • Który rok podatkowy będzie dla Spółki pierwszym rokiem podatkowym za który wystąpi obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy?
    • Czy Spółka ma obowiązek sporządzić i podać do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020, skoro status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych uzyskała z dniem 1 maja 2021 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, pierwszym rokiem podatkowym, za który Spółka będzie obowiązana sporządzić i podać do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej, będzie rok 2021, a jej zamieszczenie na stronie internetowej będzie musiało nastąpić do końca roku 2022. Wynika to z faktu, że w 2020 roku Spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Skoro Spółka uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r. obowiązek taki powstanie dopiero od roku podatkowego 2021.

Na podstawie art. 27b ust. 2 ustawy o CIT, podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników, dotyczy m. in. podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Ust. 4 tego przepisu stanowi, że podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

W przedmiotowej interpretacji Organ podatkowy zaaprobował, że z uwagi na to, że spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych dopiero od 1 maja 2021 r., nie będzie obowiązana do sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej do 31 grudnia 2021 r., pomimo że wartość przychodu uzyskana przez tą spółkę komandytową w poprzednim roku przekroczyła równowartość 50 mln euro. Spółka komandytowa nie była wówczas podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W konsekwencji pierwszym rokiem podatkowym przygotowania i złożenia informacji o realizacji strategii podatkowej, przy założeniu, że spełnione zostaną warunki określone w art 27b ust 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie dla Spółki rok 2021. W następstwie obowiązek Spółka zobowiązana jest wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

W świetle obowiązujących przepisów oraz zaistniałym stanem faktycznym i przyszłym stanowisko Spółki uznane zostało za prawidłowe przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu informacji o realizacji strategii podatkowej? Dowiedz się więcej o narzędziu STRATOS lub skontaktuj się z nami ?
X