W dniu 24 maja 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.48.2021.1.MK) w przedmiocie ustalenia czy w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w jego kapitale zakładowym przysługujących wspólnikowi bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia będą miały zastosowanie przepisy z zakresu cen transferowych określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca nabędzie udziały własne w celu ich dobrowolnego umorzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W związku z tym organy spółki podejmą uchwałę w sprawie umorzenia udziałów a następnie Spółka zawrze ze swoim udziałowcem umowę w przedmiocie nabycia udziałów własnych bez wynagrodzenia w celu ich dobrowolnego umorzenia.

Wnioskodawca planuje połączenie z inną spółką poprzez przejęcie spółki jednoosobowej, która będzie Spółką przejmującą.

Wartość rynkowa udziałów przysługujących wspólnikowi w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza kwoty 2 000 000 zł.

Pierwszą kwestią sporną było ustalenie czy w opisanym zdarzeniu będzie mowa o podmiotach powiązanych na gruncie przepisów o cenach transferowych.

W ocenie organu podatkowego Wnioskodawca oraz wspólnik są podmiotami powiązanymi zgodnie z  art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. poprzez faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną. Zatem z uwagi na zaistniałą relację wspólnika oraz Spółki, należy wskazać, że oba te podmioty są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ww. regulacji.

W ocenie organu podatkowego umorzenie udziałów, niezależnie od jego charakteru (dobrowolne lub przymusowe), będzie mieściło się w pojęciu ?transakcji? i powinno być przedmiotem dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi przekroczenie określonego w przepisach progu dokumentacyjnego obligującego Spółkę do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Jednocześnie w omawianym przypadku obowiązek dokumentacyjny nie wystąpi z uwagi na fakt, iż wartość rynkowa udziałów przysługujących wspólnikowi w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza kwoty 2 000 000,00 zł.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X