W dniu 25 listopada 2021 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o  sygn. 0111-KDIB1-2.4010.514.2021.1.SK w przedmiocie ustalenia czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w związku z transakcjami odsprzedaży Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2, zawartymi przez Spółkę w 2020 r. z podmiotami powiązanymi.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest komplementariuszem Spółki X. Sp. z o.o. sp.k. (Spółka), która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości. W toku prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonała w 2020 r. zakupu dwóch nieruchomości od podmiotów niepowiązanych:

  1. nieruchomości zakupionej od miasta (Nieruchomość 1),podmioty powiązane
  2. nieruchomości od Gminy Miasta (Nieruchomość 2).

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały przyjęte przez Spółkę do ewidencji środków trwałych, a także nie były amortyzowane. Zostały one przeznaczone do odsprzedaży i zostały sprzedane w 2020 r. do podmiotów powiązanych ze spółką za kwotę 2.830.600 zł netto (Nieruchomość 1) oraz za kwotę 1.707.073,17 zł netto (Nieruchomość 2). Stąd, łączna wartość transakcji przekroczyła próg 2.000.000 zł przewidziany dla transakcji innego rodzaju, ale nie przekroczyła progu 10.000.000 zł przewidzianego dla transakcji towarowych. Ponadto, podmioty powiązane, będące stroną transakcji osiągnęły stratę za 2020 r.

W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy jest zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w związku z transakcjami odsprzedaży Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 zawartymi przez Spółkę w 2020 r. z podmiotami powiązanymi.

W ocenie organu podatkowego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji odsprzedaży Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 zawartymi przez Spółkę w 2020 r. z podmiotami powiązanymi stosownie do art. 11k ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 updop, ponieważ wartość tych  transakcji nie przekroczy limitu wyznaczonego art. 11k ust. 2 pkt 1 updop.

Z wniosku wynika, że celem zakupu Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 była ich sprzedaż, a zatem w stosunku do takiej transakcji ? w przypadku transakcji towarowej, próg dokumentacyjny należy odnieść do kwoty 10.000.000 zł.

Podsumowując, w przypadku zakupu nieruchomości celem odsprzedaży do podmiotu powiązanego Spółka nie będzie w obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, gdyż transakcję zakupu nieruchomości celem dalszej odsprzedaży w ocenie organu podatkowego należy uznać za transakcję towarową, z zastrzeżeniem iż wartość transakcji (nieruchomości) będzie wynosiła poniżej 10.000.000 zł.

 

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X