Ustalenie wartości transakcji dla transakcji ubezpieczeniowych w przypadku polisy/ reasekuracji

Transakcje ubezpieczeniowe należy przedstawić w Informacji TPR zgodnie z informacjami zawartymi w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wartość transakcji w przypadku transakcji ubezpieczeniowych wskazana w Informacji TPR powinna być zatem zgodna z wartością ustaloną dla celów identyfikacji obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wartość transakcji, zgodnie z art.  11l ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpowiadać będzie wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej. W braku odrębnej regulacji, transakcje dotyczące umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji za wartość właściwą w przypadku umów ubezpieczenia przyjąć należy wartość sumy ubezpieczenia.

W przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia w trakcie raportowanego okresu należy wskazać wartość sumy ubezpieczenia wynikającą ze wznowionej polisy, która obowiązuje na ostatni dzień okresu raportowanego w Informacji TPR.

W przypadku zawarcia dwóch umów ubezpieczenia w trakcie raportowanego okresu należy wskazać łączną kwotę sum ubezpieczenia z zawartych polis z różnymi podmiotami powiązanymi, jeśli obie transakcje ubezpieczenia stanowiły Transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym.

Wskazanie wartości transakcji dla transakcji ubezpieczeniowych w przypadku niemożności ustalenia sumy ubezpieczenia

Wartość transakcji, zgodnie z art.  11l ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpowiadać będzie wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej, czyli wartość właściwa powinna odzwierciedlać takie parametry ekonomiczne transakcji kontrolowanej, które podlegają ustaleniom pomiędzy stronami transakcji i wpływają na cenę tej transakcji.

W konsekwencji w przypadku transakcji, dla której nie ustalono sumy ubezpieczenia, za wartość transakcji należy przyjąć parametr, ściśle powiązany z ekonomicznym charakterem raportowanej transakcji kontrolowanej i mający wpływ na jej rezultat podatkowy.

W przypadku ubezpieczeń (np. ubezpieczeń na życie), w których umowa ubezpieczenia nie wskazuje wartości sumy ubezpieczenia, za parametr można uznać wartość przypisanych składek brutto.

Ustalenie wartości transakcji dla transakcji reasekuracyjnych, w przypadku gdy w umowie nie występuje suma ubezpieczenia, a występuje jedynie limit pokrycia reasekuracyjnego

W przypadku umów ubezpieczeniowych ustawowo przyjmuje się wartość właściwą, najlepiej oddającą ekonomiczne cechy takiej transakcji. W umowach reasekuracji, odpowiedzialność reasekuratora wyznacza limit pokrycia reasekuracyjnego, przy czym nie w każdej umowie reasekuracji limit ten występuje.

MF proponuje aby za wartość właściwą w transakcjach reasekuracji przyjąć łączne wynagrodzenie powiązanego reasekuratora, ustalone na podstawie umowy oraz innych dokumentów wyznaczających elementy składowe wynagrodzenia (w tym prowizje, opłaty umowne).

Ustalenie wartości transakcji w przypadku ubezpieczeń, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona ustawowo do sumy gwarancyjnej (OC komunikacyjne) a suma ubezpieczenia nie jest wskazana

W przypadku umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC, w których nie wskazuje się  sumy ubezpieczeniowej, natomiast odpowiedzialność ubezpieczyciela wyznaczana jest  ustawowo, na podstawie odrębnych przepisów, jako suma gwarancyjna (niepodlegająca ustaleniom stron transakcji kontrolowanej), w polu wartość transakcji powinna zostać wpisana wartość dla takiej transakcji właściwa.

W przypadku transakcji ubezpieczeń komunikacyjnych OC za wartość właściwą należy uznać łączną wartość przypisanych składek brutto, należnych w okresie, za jaki sporządzana jest dokumentacja podatkowa i Informacja TPR.

Uwaga

W przypadku transakcji ubezpieczeniowych należy doprecyzować przedmiot transakcji w polu oznaczonym jako Przedmiot transakcji (np. ubezpieczenie na życie, usługi reasekuratora, ubezpieczenie komunikacyjne OC).

 

 

Autor: Marta Kiryczuk – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X