Kraje należące do OECD zobowiązały się do implementacji mechanizmu raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting). Na tej podstawie organy podatkowe mają możliwość oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi. Narządzie to ma zwiększyć skuteczność zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, w szczególności do rajów podatkowych i przeciwdziałaniu erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).

Polska wdrożyła mechanizm raportowania CbC w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, i tak zgodnie z art. 86 ustawy, jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd w Polsce albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium polskim, ale prowadzi na terytorium RP działalność przez zagraniczny zakład, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów, powiadamia Szefa KAS, że:

  1. jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów lub
  2. wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów

W celu ułatwienia podatnikom wywiązywania się z obowiązku w zakresie raportowania CbC Ministerstwo Finansów 3 marca 2022 r. udostępniło pytania i odpowiedzi w zakresie raportowania według krajów <<<Pytania i odpowiedzi dostępne są TU>>> – dotyczące informacji o grupie podmiotów CbC-R oraz powiadomienia CbC-P. W piątym wydaniu uzupełniono odpowiedzi na pytania zawarte w wydaniu czwartym (z grudnia 2020 r.) oraz dodano nowe pytania podatników.

Raportowanie CbC dotyczy dużych międzynarodowych grup kapitałowych. Obowiązek ten dotyczy przekazywania informacji organom podatkowym m.in. o:

  1. wielkości prowadzonej działalności,
  2. wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (strat), zapłaconego (należnego) podatku,
  3. miejscach prowadzenia działalności oraz przedmiocie tej działalności.
X