Z dniem 15 maja 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Rozporządzenie jest wydawane w związku ze zmianą ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (p.p.p.f.t.) i upoważnia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do wykonywania zadań związanych z rejestrem CRBR. Wcześniej DIAS w Bydgoszczy wykonywał obowiązki związane z rejestrem CRBR na mocy zarządzenia Ministra Finansów.

Dodatkowo rozporządzenie uprawnia DIAS w Bydgoszczy do nakładania w drodze decyzji kar pieniężnych, o których mowa w art. 153 ustawy o p.p.p.f.t., a także do podejmowania działań w celu zapewnienia prawidłowości oraz aktualizacji informacji zawartych w Rejestrze.

X