Opublikowany w dniu 16 lipca 2018 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje nowe warunki w zakresie sporządzania dokumentacji grupowej.

Zgodnie z projektowanym art. 11n ust. 1 ?podmioty powiązane obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych sporządzoną za rok obrotowy w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

  1. dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  2. której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.?

Należy zaznaczyć, iż na gruncie obecnie obowiązujących przepisów istnieją wątpliwości jak należy rozumieć ?grupę podmiotów powiązanych?, która w myśl 9a ust. 2d ustawy o CIT ma obowiązek przygotować informację o grupie o podmiotów powiązanych, czyli tzw. dokumentację grupową. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w przeciwieństwie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie operuje pojęciem grupy kapitałowej w odniesieniu do obowiązku sporządzania dokumentacji grupowej. W związku z powyższym podatnicy zwracali się do organów podatkowych z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych. Przykładem istnienia wątpliwości w zakresie rozumienia terminu ?grupa podmiotów powiązanych? w aspekcie obowiązku sporządzenia dokumentacji grupowej jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 30.07.2018 r. o sygn. DPP13.8221.97.2018, która zmieniła interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.468.2017.1.IZ. z 29 grudnia 2017 r. W ocenie organu, należy dojść do wniosku, że pomimo braku wyraźnego zastrzeżenia w art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, pojęcie grupy podmiotów powiązanych należy wiązać z pojęciem grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Projekt ustawy wskazuje jednoznacznie, iż obowiązek sporządzenie dokumentacji grupowej przez podmioty powiązane powstaje, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Przywołany projekt przewiduje wydłużenie termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Zgodnie z projektem ustawy modyfikacji mają również ulec elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, których zakres określi w drodze rozporządzenia minister finansów, uwzględniając wytyczne OECD.

Zgodnie z projektowanym art. 11o ust. 2 ?grupowa dokumentacja cen transferowych zawiera:

  1. opis grupy podmiotów powiązanych;
  2. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy podmiotów powiązanych;
  3. opis istotnych transakcji finansowych grupy podmiotów powiązanych;
  4. informacje finansowe i podatkowe grupy podmiotów powiązanych.?

Projekt ustawy wprowadza również możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. Zgodnie z projektem, w przypadku gdy grupowa dokumentacja cen transferowych została sporządzona w języku angielskim, organ podatkowy może wystąpić z żądaniem przedłożenia grupowej dokumentacji cen transferowych w języku polskim w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania.

Wydłużenie terminu do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych oraz dookreślenie, iż obowiązek sporządzenie dokumentacji grupowej dotyczy grupy podmiotów powiązanych, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy oceniać jako pozytywną zmianę.

Autor: Karolina Ostapiuk – Konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X