Stosownie do porozumienia Rady EU i Parlamentu Europejskiego z lutego tego roku, wypracowano propozycję ostatecznego brzmienia 6 Dyrektywy AML (dalej jako Dyrektywa) przyjętej w parlamentarnym głosowaniu 24 kwietnia br. Zasadniczym celem nowelizacji Dyrektywy jest ujednolicenie praktyk państw Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Zmodyfikowana Dyrektywa odnosi się również do pozyskiwania danych o beneficjentach z rejestru CRBR. Stanowi ona swoistą odpowiedź na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2022 r, który stanowił, iż otwarty dostęp do informacji z bazy beneficjentów rzeczywistych narusza unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami, aby uzyskać dostęp do rejestru zaistnieć musi przesłanka interesu prawnego, którego definicja ma zostać w przyszłości w pełni zharmonizowana.

Dyrektywa obejmuje także poszerzenie katalogu zawodów mogących wystąpić o udostępnienie danych z rejestru, prócz wcześniej uprawnionych dziennikarzy, dodano m.in. akademików oraz podmioty świadczące usługi lub sprzedające produkty screeningowe. Dyrektywa wskazuje również, iż krajowe jednostki analityki finansowej otrzymają prawo do sprawdzenia w siedzibie spółki czy dany podmiot przekazał prawdziwe, pełne i aktualne informacje zgodne ze stanem rzeczywistym.

Wyszukiwany beneficjent, którego dane zostały udostępnione, otrzyma jedynie informację o zawodzie osoby, której udostępniono wgląd do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Wprowadzenie Dyrektywy wpłynie również na poszerzenie zawartości samego rejestru, dodając informację o osobach i podmiotach podlegających sankcjom w sytuacji, gdy będą one związane z daną spółką.

Przepisy zmodyfikowanej Dyrektywy w celu wejścia do krajowego porządku prawnego wymagać będą przeprowadzenia procedury implementacji postanowień Dyrektywy do przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

X