W dniu 26 lipca Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiadany projekt zmian w podatkach w związku z Polskim Ładem (Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Ceny transferowe stanowią jeden z obszarów w zakresie którego planowane są zmiany.

W poniższej tabeli przedstawiliśmy kluczowe obszary cen transferowych wraz ze wskazaniem proponowanych zmian.

Lp. ObszarProponowane zmiany
1.Definicje• doprecyzowanie pojęcia Spółki niebędącą osobą prawną
• zastąpienie słowa „wspólnik” słowem „wspólnicy”
• warunek wywierania znaczącego wpływu zostanie spełniony w sytuacji wystąpienia powiązań w momencie, gdy udział wspólnika w zyskach nie przekroczyłby progu ustawowego, a jednocześnie udział w stracie spółki zostałby określony na poziomie przekraczającym próg 25%
• dodanie ustawowej definicji porozumienia podatkowego oraz porozumienia inwestycyjnego
2.Korekta cen transferowych• propozycja w zakresie możliwości dokonania korekty cen transferowych in minus także w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości przez podmiot powiązany (w pierwotnym brzmieniu przepisów musiało być to oświadczenie)
• uchylenie jednego z warunków dokonania korekty poprzez propozycję rezygnacji z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym
3.Safe harbour finansowy• propozycja, aby okresem w którym badany jest warunek możliwości skorzystania z instytucji safe harbour finansowego, był rok podatkowy
• doprecyzowanie momentu, na jaki umowa pożyczki (kredytu, obligacji) powinna być zgodna z warunkami safe harbour finansowego w zakresie oprocentowania, co oznacza, iż warunki powinny zostać spełnione każdorazowo w przypadku zmiany umowy pożyczki
4.Terminy raportowania• wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu
5.Ustalenie wartości transakcji kontrolowanej• doprecyzowanie sposobu ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku umowy depozytu, umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji, a także transakcji polegających na zawarciu umowy spółki niebędącej osobą prawną
• doprecyzowanie, iż wartość transakcji kontrolowanej należy pomniejszyć o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem podatku od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczonego podatku od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług
6.Zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych• wyłączenie z obowiązku dokumentacyjnego transakcji powiązanych pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce
• zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym
• zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania
7.Metodologia przygotowania dokumentacji lokalnej• propozycja, aby w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze analiza cen transferowych obejmowała w szczególności przyjęte zasady dotyczące praw wspólników lub stron umowy do udziału w zysku lub majątku oraz uczestnictwa w stratach
• wskazanie spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz określenie zakresu tych obowiązków, które mają dotyczyć transakcji kontrolowanych oraz innych niż kontrolowane z podmiotami niewchodzącymi w skład tej podatkowej grupy kapitałowej
8.Brak konieczności sporządzania analiz porównawczych• w przypadku transakcji kontrolowanych spełniających kryteria zwolnienia safe harbour dla transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości (regulacja obecnie obowiązująca),
• w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców,
• w zakresie transakcji innych niż transakcje kontrolowane zawieranych z tzw. rajami podatkowymi (transakcje bezpośrednie) lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych (transakcje pośrednie), objęte obowiązkiem dokumentacyjnym
9.Przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego• wydłużenie z 7 do 14 dni terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatnika na żądanie organu podatkowego
• uprawnienie organu podatkowego do skierowania do podatnika (innego niż mikroprzedsiębiorca) żądania sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie 30 dni w odniesieniu do wskazanych transakcji kontrolowanych, co do których podatnik był zwolniony z obowiązku dokumentacyjnego ze względu na skorzystanie z mechanizmu safe harbour finansowego, organ podatkowy będzie przy tym zobowiązany wskazać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej lub niespełnienia warunków, o których mowa w ww. przepisie
10.Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych• likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych
• doprecyzowanie treści oświadczenia (zamieszczonego w informacji TPR-C) w przypadku świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych
11.Informacja TPR-C• wprowadzenie w ustawach dochodowych odrębnego rozdziału poświęconego informacji TPR-C
• wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu (powiązanego oraz innego niż powiązany w zakresie transakcji innych niż kontrolowane dla potrzeb transakcji z tzw. rajami podatkowymi)
• zmiana w zakresie organu, do którego składana jest informacja o cenach transferowych; zgodnie z nowym przepisem, informację składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego
• wskazanie, iż w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi informację TPR-C składa się do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności spółki
• doprecyzowanie, iż w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi informacja o cenach transferowych powinna być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej
• propozycja zmian w zakresie podpisywania informacji o cenach transferowych
• wyłączenie możliwości podpisywania informacji przez pełnomocnika, wyjątek stanowi prokurent działający zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem
• doprecyzowanie, iż informacja o cenach transferowych sporządzana jest na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych, jeżeli podmiot był obowiązany do jej sporządzenia w zakresie odpowiednich transakcji; w pozostałych przypadkach, informacja o cenach transferowych powinna być sporządzona na podstawie danych i informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego lub z innych dokumentów
• rezygnacja z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, który obowiązany jest do złożenia informacji o cenach transferowych za spółkę; lokalną dokumentację cen transferowych sporządza spółka niebędąca osobą prawną (w przypadku gdy jest podmiotem obowiązanym do jej sporządzenia); w związku z tym uzasadnione jest, aby informacja o cenach transferowych była składana przez podmiot, tj. spółkę niebędącą osobą prawną
12.Sankcje• modyfikacja sankcji karnych skarbowych w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych i informacji o cenach transferowych
13.ORD-U• propozycja, aby w przypadku podmiotu obowiązanego do sporządzenia informacji o cenach transferowych, podmiot ten będzie zwolniony z obowiązku sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (formularz ORD-U); zwolnienie z obowiązku sporządzania i przedkładania ORD-U nie dotyczy podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, dokonujących transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem z tzw. rajów podatkowych

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X