W dniu 25 stycznia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.656.2021.1.JD (data publikacji 07 czerwca 2022 czerwca) w zakresie ustalenia, czy obliczając kwotę wypłat dokonywanych należności, w celu ustalenia limitu 2 mln zł, o którym mowa w art. 26 ust. 2e na rzecz podmiotu powiązanego, powinien uwzględniać należności, które objęte są obowiązującą opinią o stosowaniu zwolnienia.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest bankiem krajowym i podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym. Bank będący polskim rezydentem podatkowym wypłaca na rzecz podmiotu powiązanego (rezydenta podatkowego Niemiec) należności z tytułów pożyczek, depozytów długo, średnio i krótko terminowych, odsetek od rachunków nostro i loro oraz dywidendy. Należności te, co do zasady, mogą zatem być objęte podatkiem u źródła.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie, czy obliczając kwotę wypłat dokonywanych należności, w celu ustalenia limitu 2 mln zł, o którym mowa w art. 26 ust. 2e na rzecz podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, powinien uwzględniać należności, które objęte są obowiązującą opinią o stosowaniu zwolnienia (opinia o zastosowaniu preferencji).

Zgodnie z art. 26 ust. 2g ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2e, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami mogą nie pobrać podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosować stawkę wynikającą z takiej umowy bądź zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b.

Przepisy art. 26 ust. 2g ustawy o CIT, zarówno w brzmieniu przed 1 stycznia 2022 roku jak i obecnie obowiązującym, dopuszczają możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej (wynikającej z UPO) lub zwolnienia, pomimo przekroczenia progu 2 mln zł jeżeli wypłacający należności posiada obowiązującą opinię właściwego organu podatkowego wydaną na podstawie art. 26b ustawy o CIT.

Stanowisko DKIS

W ocenie Organu podatkowego wypłacane na rzecz nierezydenta należności z tytułów objętych opinią, nie są brane pod uwagę przy ustaleniu limitu 2 mln zł, po przekroczeniu którego płatnik zobowiązany jest do pobrania podatku u źródła według określonej w ustawie stawki podatku.

Mając na uwadze przedłożoną Organowi do rozstrzygnięcia kwestię, na szczególną uwagę zasługuje art. 63 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten stanowi, że w przypadku opinii o stosowaniu zwolnienia wydanych do dnia 31 grudnia 2021 r., okres ważności opinii upływa z dniem 1 stycznia 2025 r.

Reasumując, z interpretacji podatkowej wynika, że uzyskane przez Spółkę w 2021 r. opinie o zastosowaniu preferencji (zwolnienia) wydane na podstawie art. 26b ustawy o CIT zachowują ważność do 31 grudnia 2024 r. Należności wypłacane przez Bank na rzecz Udziałowca objęte zarówno opiniami już uzyskanymi (ważnymi do 31 grudnia 2024 r.), jak i wydanymi w przyszłości nie są brane pod uwagę przy kalkulacji progu 2 mln zł. Wobec powyższego, Organ uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X