Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w dniu 16 października b.r. została podpisana przez Prezydenta, a obecnie oczekuje na wejście w życie.

W dniu 18 listopada 2021 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o  sygn. 0111-KDIB2-1.4010.351.2021.2.AR w przedmiocie ustalenia czy oraz za jaki rok z tytułu objęcia przez wspólników udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym należy sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski ma dwóch udziałowców, którymi są osoby fizyczne:

  1. Pan J. posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym,
  2. Pani A. posiada 20% udziałów w kapitale zakładowym.

Przedmiotem wątpliwości Spółki jest kwestia ustalenia czy oraz za jaki rok z tytułu opisanych wyżej zdarzeń, tj. objęcia przez Wspólników udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym należy sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych.

W ocenie Dyrektora KIS, podwyższenie kapitału, mieści się w pojęciu ?transakcji? i powinno być przedmiotem dokumentacji podatkowej, o ile do ?transakcji? tej dochodzi z podmiotem powiązanym w myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 oraz następuje wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji, o której mowa w art. 11k ust. 2 updop.

Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów i  objęcie tych udziałów przez Wspólników Spółki spełnia definicję transakcji kontrolowanej, co oznacza, że dla ustalenia obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych konieczne jest ustalanie wysokości progów dokumentacyjnych dla ww. transakcji.

Zdaniem wnioskodawcy podwyższenie kapitału pokryte w całości wkładem pieniężnym jest transakcją finansową, zatem nie wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej , gdyż próg dokumentacyjny dla transakcji finansowej należy określić zgodnie z art. 11 k ust. 2 pkt 2 updop, tj. w kwocie 10 mln zł.

Natomiast organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, wskazując że dla opisanej we wniosku ?transakcji?, należy brać pod uwagę limit określony dla transakcji innych niż wymienione w  pkt 1-3 art. 11k ust. 2 updop. Zatem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez ustanowienia nowych udziałów oraz ich objęcia przez wspólników Spółki nie można bowiem zakwalifikować do transakcji towarowych, finansowych czy usługowych.

Ponadto w interpretacji Dyrektor KIS wskazuje pod uwagę, że progi dokumentacyjne ustalane są, dla transakcji dokonanych w danym roku obrotowym. Przy czym dla celów podatkowych istotna jest sama data dokonania transakcji (dokonanie wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego/objęcie udziałów) a nie moment kiedy podwyższenie kapitału zakładowego staje się prawnie skuteczne poprzez dokonanie stosownego wpisu do KRS.

Podsumowując, dla transakcji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez ustanowienie nowych udziałów oraz ich objęcie przez wspólników Spółki przekroczenie progu 2  mln zł spowoduje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. W przypadku obliczania progu dla sporządzania dokumentacji cen transferowych należy wziąć pod uwagę datę dokonania transakcji, a nie moment wpisu do KRS.

 

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X