W dniu 26 listopada 2021 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o  sygn. 0111-KDIB1-2.4010.531.2021.1.BD w przedmiocie ustalenia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w sytuacji poniesienia straty na źródle przychodów innym niż źródło do którego zalicza się transakcję albo braku osiągnięcia z tego źródła jakichkolwiek przychodów.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Spółka osiąga przychody podlegające zaliczeniu do tzw. przychodów z innych źródeł przychodów (z działalności operacyjnej). Nie jest wykluczone, że w przyszłości Spółka będzie osiągać przychody, które podlegać będą zaliczeniu do tzw. przychodów z zysków kapitałowych.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka zawiera transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi, które podlegają obowiązkowi dokumentowania. Spółka i jej kontrahenci (podmioty powiązane) posiadają siedzibę i zarząd na terytorium RP. Aktualnie transakcje kontrolowane ujmowane są w Spółce do przychodów z innych źródeł, natomiast w przyszłości będą one podlegać zaliczeniu, w zależności od charakteru transakcji, do przychodów z innych źródeł, albo do przychodów z zysków kapitałowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi ustalenie, czy będzie on zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych w sytuacji poniesienia straty na źródle przychodów innym niż źródło do którego zalicza się transakcję albo braku osiągnięcia z tego źródła jakichkolwiek przychodów.

Warunek dotyczący zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych uznaje się za spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych będący stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję (przy założeniu, że pozostałe warunki konieczne do zastosowania zwolnienia krajowego są spełnione).

W konsekwencji powyższego brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, należy ustalić w oparciu o stratę ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą temu obowiązkowi. Jeżeli transakcja dotyczy określonego źródła przychodów to należy zbadać, czy podatnik poniósł stratę tylko z tego źródła. Jednocześnie, wystąpienie straty lub brak przychodów z innego źródła przychodów jest w tej sytuacji bez znaczenia.

W rozpatrywanej sprawie transakcje, które realizowane są z podmiotami powiązanymi wpływają na wysokość dochodów ze źródła przychodów, jakim są ?inne źródła przychodów? (tj. nie dotyczą przychodów z zysków kapitałowych). Natomiast w przyszłości transakcje te mogą również podlegać zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych, w zależności od ich charakteru.

Ponadto, mogą wystąpić sytuacje, w których Spółka lub jej kontrahent (podmiot powiązany) nie osiągną przychodów lub poniosą stratę podatkową z innego źródła przychodów niż to, do którego zaliczana będzie transakcja kontrolowana, przy czym obie strony osiągną dochód (zysk) ze źródła, do którego zaliczana będzie konkretna transakcja kontrolowana.

W sytuacji, w której strata podatkowa zostanie poniesiona w przyszłości przez Spółkę powiązaną na źródle przychodów innym, niż to z którym jest związana transakcja dla której analizowany jest obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej, to wówczas jest możliwe skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej. Organ podatkowy wskazuje, że analogicznie należy postąpić w sytuacji, w której Spółka lub jej kontrahent (podmiot powiązany) nie osiągną przychodów.

Podsumowując, prawo do skorzystania ze zwolnienia z dokumentowania transakcji kontrolowanej, o którym mowa w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, w sytuacji, w której jedna ze stron transakcji kontrolowanej poniesie stratę z jednego ze źródeł przychodów albo nie osiągnie jakichkolwiek przychodów z tego jednego źródła, w sytuacji, gdy obie strony transakcji osiągną dochód ze źródła przychodów, do którego zaliczana jest dana transakcja kontrolowana jest poprawne.

 

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X