Powiązane osobowo spółki uczestniczące w transakcji kontrolowanej złożyły wniosek do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych przy opodatkowaniu podmiotów ryczałtem od dochodów spółek tzw. Estońskim CIT. Organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.309.2022.1.AP dokonał negatywnej oceny stanowiska wnioskodawców.

Poniżej prezentujemy analizowane w sprawie zdarzenie przyszłe

Spółka oraz podmiot powiązany w zawiadomieniu odpowiedniego Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonały wyboru opodatkowana w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Obie spółki spełniają wymogi ustawowe opodatkowania tym podatkiem. Strony zamierzają dokonać transakcji kontrolowanej polegającej na świadczeniu usług leasingu pracowniczego, usług szkoleniowych w zakresie rekrutacji oraz świadczeniu usług IT przez podmiot powiązany na rzecz Spółki. W toku prowadzonej działalności Strony nie korzystają ze zwolnień podmiotowych (art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej jako uCIT) i zwolnień przedmiotowych (art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a uCIT) oraz ewidencjonują przychody i koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a w ramach roku podatkowego wypracowują zysk lub stratę netto.

W związku z powyższym podatnicy uznali, iż strata netto w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie jest tożsama ze stratą podatkową na gruncie przepisów uCIT, więc niezależnie czy ją osiągną w danym roku podatkowym na podstawie art. 11n ust. 1 uCIT, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w przedstawionej transakcji kontrolowanej nie będzie miał zastosowania.

Stanowisko organu podatkowego

Organ w pierwszej kolejności odniósł się do obowiązków podatników rozliczających się w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych oraz odstępstw w tych rozliczeniach od rozliczeń CITu na zasadach ogólnych, jednoznacznie wskazując, że przepisy uCIT nie wyłączają obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podmiotów stosujących opodatkowanie Estońskim CIT.

Negatywna ocena stanowiska podatników dokonana przez organ podatkowy opierała się na definicji straty podatkowej zawartej w art. 28c pkt 4 uCIT, który wprost odsyła do definicji pojęcia zawartej w ustawie o rachunkowości stanowiąc, iż strata netto jest tożsama ze stratą podatkową. Analogiczne zdanie interpretacyjne znaleźć można w interpelacji poselskiej nr 38761 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie obowiązków podatników ryczałtu od dochodów spółek (pytanie nr 4). Brak odmiennej definicji pojęcia „straty podatkowej” występujące w rozdziale 1a ustawy CIT należy rozumieć jako stratę przyjętą dla celów podatku CIT, bez względu na formę rozliczenia tego podatku. W związku z powyższym, w przypadku podatników ryczałtu od dochodów spółek pojęcie straty podatkowej użyte w art. 11n pkt 1 lit. c ustawy CIT odnosi się do pojęcia straty netto w rozumieniu art. 28c pkt 4 ustawy CIT.

Konkluzja

Podmioty powiązane będą w obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, jeśli którakolwiek ze spółek uczestniczących w transakcji kontrolowanej wykaże stratę ustaloną zgodnie z art. 28c pkt 4 ustawy CIT (strata netto ustalana na podstawie przepisów o rachunkowości).

Przypomnieć należy dodatkowo, iż podatnik dopiero w przypadku spełniania łącznie wszystkich trzech przesłanek określonych w art. 11n ust.1 uCIT może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

 

Autor: Zofia Brzezicka – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X