W dniu 22 września 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.250.2020.1.AW) w celu ustalenia czy na Spółce ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji gwarancji zawartej kilka lat wcześniej.

W opisanym stanie faktycznym Spółka prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego zarządzania centrami handlowymi obejmującą między innymi wynajem powierzchni handlowej. Spółka dzierżawi od wielu lat powierzchnie hali handlowej od podmiotu będącego właścicielem. W dzierżawionej hali prowadzi działalności gospodarczą. Dodatkowo Spółka dzierżawi budynek biurowy w którym między innymi znajduje się siedziba Spółki.

W celu zabezpieczenia płatności czynszu na rzecz właściciela hali handlowej, jak również płatności czynszu z tytułu dzierżawy budynku biurowego Spółka przedstawiła gwarancję udzieloną przez podmiot powiązany. Spółka płaci roczne wynagrodzenie w stosunku do podmiotu powiązanego. Sama umowa gwarancji została zawarta w 2004 r.

Suma gwarancyjna z tytułu otrzymanych gwarancji przekracza wartość 10 000 000,00 zł, natomiast roczne wynagrodzenie nie przekracza kwoty 2 000 000,00 zł. W 2019 r. nie nastąpiła żadna zmiana zapisów umowy gwarancji, a jedynie wypłata rocznego wynagrodzenia z tytułu gwarancji na rzecz podmiotu powiązanego.

W myśl art. 11k ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku transakcji finansowej próg obligujący podatników do sporządzenia dokumentacji cen transferowych określono na 10 000 000,00 zł. Dodatkowo zgodnie z art. 11l ust. 1, wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 11k ust. 2 w przypadku poręczenia lub gwarancji odpowiada sumie gwarancyjnej.

W ocenie organu podatkowego, jeśli transakcja, nawet zawarta w latach poprzednich jest realizowana (kontynuowana) w 2019 r. i latach następnych, na podatniku będzie ciążył obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Należy zauważyć, iż powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w publikacji: TPR Informacja o cenach transferowych ? pytania i odpowiedzi, wrzesień 2020, MF.

W odpowiedzi na pytanie 8. (Czy w Informacji TPR należy wykazać również transakcje, które zostały zawarte w latach wcześniejszych, a w roku 2019 są kontynuowane (np. pożyczkę wydaną w 2018 r., a spłacaną w 2019 r.)?)  Ministerstwo Finansów wskazało, iż w informacji TPR należy wykazać wszystkie transakcje kontrolowane (w tym kontynuowane) objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (jeśli nie są one zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 11n pkt 2-9 Ustawy) oraz tzw. ?transakcje krajowe?, tj. transakcje (także kontynuowane) zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt 1 Ustawy.

 

 

Autor: Beata Rawa- Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X