Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 23 października 2018 r. interpretację indywidualną nr 0111-KDIB1-1.4010.336.2018.1.ŚS, dotyczącą obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Wniosek o interpretację złożyła spółka, której podstawową działalność stanowić będzie działalność rolnicza w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze. zm., dalej: ?ustawa CIT?) jak
i pozarolnicza działalność.  Przychody z działalności rolniczej, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy CIT, nie stosuje się przepisów ustawy CIT stanowić będą przeważającą część wszystkich przychodów w roku. Pozostałe przychody będą obejmować czynsze z wynajmu nieruchomości i pochodne działalności podstawowej (rolniczej), odsetki bankowe, odsprzedaż materiałów, towarów, usług, sprzedaż środków trwałych. Spółka będzie część ww. pozostałych przychodów uzyskiwać z transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy CIT, których wartość będzie przekraczać kwoty określone w art. 9a ust. 1d pkt 1 ustawy CIT. Wnioskodawca oddzielnie ustalać będzie dochód z działalności rolniczej i pozarolniczej.

W związku z powyższym stanem faktycznym, spółka zadała pytanie – czy będzie zachodziła konieczność sporządzania przez wnioskodawcę prowadzącego działalność rolniczą i pozarolniczą dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Spółki nie będzie miała takiego obowiązku, albowiem zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy CIT jej przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a mające wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania zgodnie z ustawą CIT, nie będą przekraczały 2 000 000 euro.

Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe argumentując, że z cytowanego powyżej art. 9a ust. 1 ustawy o CIT wynika, że do ustalenia limitu 2 000 000 euro o którym mowa w tym przepisie, należy wziąć przychody i koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości (a nie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), które ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Dyrektor KIS tłumaczył dalej, że zatem Wnioskodawca jest zobowiązany do ewidencjonowania
w księgach rachunkowych wszystkich osiągniętych przychodów i kosztów w tym również tych
z działalności rolniczej (do której nie stosuje się przepisów ustawy o CIT), to do ustalenia limitu 2.000.000 euro, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT należy również zaliczyć uzyskane przez Wnioskodawcę przychody i koszty z działalności rolniczej.

W ocenie ICT takie stanowisko organu podatkowego jest contra legem. W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że zgodnie art. 2 ust 1.  pkt. 1 ustawy CIT przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Oznacza to, że przychody z działalności rolniczej nie tylko są wyłączone z opodatkowania, ale nie stosuje się do nich jakichkolwiek przepisów ustawy CIT. Tym samym do przychodów z działalności rolniczej nie będą miały zastosowania regulowania podatkowe dotyczące cen transferowych, a zatem także ustawy CIT, w tym art. 9a ust. 1 z którego organ wywodzi obowiązek dokumentacyjny. A contrario artykuł ten ma zastosowanie do przychodów spółki innych niż z działalności rolniczej, a te nie przekraczają granicy 2 000 000 euro. Konkludując, należy stwierdzić, że wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej z uwagi na wyłączenie z przepisów ustawy, przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy CIT) oraz stan faktyczny w którym przychody lub koszty działalności pozarolniczej (art. 9a ust. 1d pkt 1 ustawy CIT) nie przekraczają 2 000 000 euro.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, iż stanowisko Dyrektora KIS jest nieprawidłowe.

Autor: Paweł Rosiński ? Konsultant podatkowy, doradca podatkowy nr wpisu 13 408

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X