W dniu 9 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.153.2022.1.PB w zakresie ustalenia, czy powstał obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez Spółkę.

Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o CIT podatnicy, są obowiązani do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. W myśl art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o CIT podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników dotyczy:

1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Stan faktyczny

Spółka z o.o. jest polskim rezydentem podatkowym oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka nie tworzy i nie jest członkiem podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy o CIT. Spółka nie jest również stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej. Rok podatkowy Spółki nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym i w przeszłości obejmował m.in. następujące okresy:

    • rok podatkowy trwający od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.,
    • rok podatkowy trwający od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 r.

W związku z przekroczeniem w roku podatkowym trwającym od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. wartości 50 mln euro przychodów, należy rozważyć, czy za ten rok podatkowy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Zgodnie z ustawą nowelizującą, podatnicy podatku CIT, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym. Zgodnie natomiast z art. 24 pkt 1 ustawy nowelizującej ustawa ta weszła w życie zasadniczo z dniem 1 stycznia 2021 r. Zatem podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

W odniesieniu do powyższego, Wnioskodawca wskazuje, że rok podatkowy Spółki zakończył się przed wejściem w życie art. 27c ustawy o CIT. Gdyby zatem przyjąć, że podanie informacji o strategii podatkowej miałoby dotyczyć również podatników, których rok podatkowy kończył się przed 31 grudnia 2020 r., to taka wykładnia przepisów prowadziłaby do wniosku, że w przypadku gdy rok podatkowy podmiotu kończyłby się przykładowo 31 stycznia 2020 r., to obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej należałoby zrealizować w terminie do 31 stycznia 2021 r., czyli miesiąc od dnia wprowadzenia w życie przepisu nakładającego ten obowiązek, co w ocenie Spółki przeczy celowości wprowadzenia art. 27c ust. 4 ustawy o CIT. Na podstawie wskazanego przepisu podatnicy mają bowiem zasadniczo dwanaście miesięcy na publikację informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy.  Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie miała obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, o której mowa w art. 27c ustawy o CIT za rok podatkowy trwający od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Odnosząc się do obowiązku o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., wskazać należy, że w tym roku wartość przychodu Spółki nie przekroczyła wartości 50 mln euro, a więc nie jest ona zobowiązana do sporządzenia informacji o strategii za rok podatkowy trwający od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Jeżeli więc przepis art. 27c ust. 1 ustawy o CIT wskazuje, że obowiązek sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy dotyczy podatników, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, Spółka w stosunku do roku podatkowego trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. nie wypełniała dyspozycji zarówno uczestnictwa w PGK, jak i limitu przychodów, nie jest więc ona zobowiązana do sporządzania i podawania informacji o realizowanej strategii podatkowej za ten rok podatkowy.

Spółka zauważa, że to, iż taki limit przychodu 50 mln euro przekroczono w roku podatkowym trwającym od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. nie ma znaczenia dla oceny obowiązku sporządzania i podawania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Jak bowiem wprost wskazuje art. 27c ust. 1 ustawy o CIT obowiązek dotyczy danego roku podatkowego i to przez pryzmat każdego roku podatkowego należy rozpatrywać obowiązek dotyczący sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej. Organ podatkowy zgodził się, ze stanowiskiem Spółki, w rezultacie odstępując od uzasadnienia prawnego interpretacji indywidualnej.

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu informacji o realizacji strategii podatkowej? Dowiedz się więcej o narzędziu STRATOS lub skontaktuj się z nami ?
X