W dniu 29 listopada 2019 r. złożono interpelację nr 136 dotyczącą obowiązku sporządzenia CIT-TP przez podatników którzy w zakresie transakcji realizowanych w 2018 r. skorzystali z nowych przepisów, a tym samym nie przekroczyli nowych progów dokumentacyjnych, bądź skorzystali z wprowadzonych zwolnień.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przepisy art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193) nie obejmują art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym w 2018 roku). Zatem bez związku dla określenia obowiązku złożenia sprawozdania CIT-TP jest wybór przez podatnika nowych przepisów dokumentacyjnych. Tym samym również bez związku dla określenia obowiązku w zakresie złożenia CIT-TP jest zwolnienie lub brak obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku stosowania przepisów nowych.

Powyższe oznacza, iż podatnik był obowiązany do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT-TP za 2018 r. niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych (jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 r. taki obowiązek u podatnika powstał).

Przykładowo więc do złożenia sprawozdania CIT-TP za 2018 r. były zobowiązane podmioty które w roku podatkowym przekroczyły przychody na poziomie 10 mln euro, które jednocześnie zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. skorzystały ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych prowadząc tylko i wyłącznie transakcje z podmiotami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (po spełnieniu przesłanek określonych w art. 11n Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a tym samym nie sporządzały dokumentacji cen transferowych za 2018 r.

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X