W dniu 22 kwietnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111KDIB21.4010.48.2022.1.MK w zakresie ustalenia, czy dla Spółki posiadającej rok podatkowy inny niż kalendarzowy, pierwszy raz obowiązek, o którym mowa w art. 11o ustawy CIT (tj. sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową) zaistnieje za rok podatkowy 01.10.2020 – 30.09.2021.

Stan faktyczny

Spółka jest podmiotem, dla którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i obejmuje okres od 1.10. do 30.09. roku następnego. Tym samym, ostatni zakończony rok podatkowy obejmował okres 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Wnioskodawca poddał pod wątpliwość, czy dla Spółki posiadającej rok podatkowy inny niż kalendarzowy pierwszy raz obowiązek, o którym mowa w art. 11o ustawy CIT, zaistnieje za rok podatkowy 01.10.2020 – 30.09.2021?

Stanowisko Spółki i DKIS

Zdaniem Spółki, obowiązek, o którym mowa w art. 11o ustawy CIT, tj. (sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową) zaistnieje za rok podatkowy 01.10.2021 – 30.09.2022 w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego tj. do 30.06.2023 r. (o ile nie nastąpią kolejne przesunięcia terminu sporządzenia stosownej dokumentacji cen transferowych, tak jak miało to miejsce na podstawie art. 31z ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. z 2021 poz. 2095). Jednocześnie, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową za okres 01.10.2020 – 30.09.2021.

Ponadto, wprowadzając przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., Ustawodawca zdecydował się przesunąć okres obowiązywania przepisów dla grupy podatników posiadających inny niż kalendarzowy rok podatkowy. Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2123), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem art. 38g, art. 38ha, art. 38i, art. 38k38m, art. 38o, art. 38p, art. 38r i art. 38s tej ustawy.

Tym samym, na podstawie powyższego przepisu obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową zaistnieje za rok podatkowy 01.10.2021 – 30.09.2022. Jako, że dokumentację cen transferowych sporządza się za rok podatkowy a w roku podatkowym 01.10.2020 – 30.09.2021 taki obowiązek nie istniał, przepis w przypadku Spółki obowiązuje od 01.10.2021. Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 11o ustawy o CIT za okres 01.10.2020 – 30.09.2021 r. Organ podatkowy, zgodził się ze stanowiskiem Spółki, uznając je za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego interpretacji indywidualnej.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X