W dniu 27 czerwca 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.324.2023.1.MS w przedmiocie określenia konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P przez osobę fizyczną.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest osobą fizyczną rozliczającą się podatkiem dochodowym od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania w Polsce.

W 2022 r. Wnioskodawca był udziałowcem X Spółka z o.o. (80% udziałów, Wnioskodawca uczestniczył także w zarządzie Spółki) oraz był wspólnikiem Y Sp. z o.o. Spółka komandytowa (X Sp. z o.o. – komplementariusz z udziałem 10% w zyskach i stratach spółki komandytowej, Wnioskodawca – komandytariusz z udziałem w zysku i stratach na poziomie 90%).

Wnioskodawca w 2022 r. udzielił pożyczek podmiotom X Spółka z o.o. oraz Y Spółka z o.o.

Poniższy schemat przedstawia analizowaną transakcję.

Schemat 1. Transakcja udzielenia pożyczek

W ocenie podatnika Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2022 r. z tytułu transakcji pożyczek udzielonych spółkom X Sp. z o.o., Y Sp. z o.o. Sp.k. z uwagi na fakt, iż:

  1. kwota kapitału z tytułu pożyczki udzielonej X Sp. z o.o. nie przekracza progu dokumentacyjnego,
  2. transakcja realizowana z podmiotem Y Sp. z o.o. Sp.k. pomimo przekroczenia progu dokumentacyjnego może skorzystać ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie podatnika w składanej deklaracji TPR-P podatnik powinien wykazać dwie Spółki, na rzecz których zostały udzielone pożyczki.

Stanowisko organu

Organ podatkowy zwrócił uwagę na fakt, iż podmiot powiązany realizujący w danym roku podatkowym poszczególne, pojedyncze transakcje z podmiotami powiązanymi może przeprowadzić daną, konkretną jednorodną transakcję kontrolowaną z wieloma podmiotami. Poszczególne transakcje zostają bowiem zagregowane do jednorodnej transakcji kontrolowanej, jednolitej w ujęciu ekonomicznym, spełniającej kryteria porównywalności, bądź inne kryteria określone w zależności od faktów i okoliczności danej transakcji kontrolowanej. Stroną transakcji może być wówczas kilka podmiotów, w tym zarówno podmioty, które poniosły stratę podatkową za dany rok podatkowy, jak i podmioty, które takiej straty nie poniosły.

Z kolei stosownie do art. 23z pkt 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych strony transakcji, które spełniły łącznie następujące przesłanki mogą skorzystać ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji pomimo przekroczenia progów dokumentacyjnych:

  1. strona transakcji nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. strona transakcji nie poniosła straty podatkowej.

Jak zauważył organ podatkowy, obowiązek przekazywania informacji o cenach transferowych za rok podatkowy obejmuje:

  1. transakcje kontrolowane, które z uwagi na przekroczenie progów dokumentacyjnych objęte są obowiązkiem sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz
  2. transakcje, które pomimo przekroczenia progów dokumentacyjnych zwolnione zostały z obowiązku sporządzania tej dokumentacji ze względu na spełnianie dodatkowych warunków określonych w art. 23z ust. 1.

W sytuacji, w której podatnik realizował z podmiotami powiązanymi transakcje spełniające warunki określone w art. 23z pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wartościach przekraczających progi dokumentacyjne wskazane w art. 23w ust. 2 ww. ustawy, to podatnik jest zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych, w której zostaną ujęte przedmiotowe transakcje.

W przypadku, gdy podatnik realizował z podmiotami powiązanymi transakcje spełniające warunki określone w art. 23z pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wartościach nieprzekraczających progów kwotowych określonych w art. 23w ust. 2 ww. ustawy, to podatnik nie jest zobowiązany do składania informacji o cenach transferowych, bez względu na wartość tych transakcji.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X