Stan faktyczny

W dniu 3 lutego 2023 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.222.2022.1.IN w sprawie opodatkowania dochodu ze sprzedaży kryptowalut ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, gdy wybranym przez Spółkę sposobem opodatkowania będzie, tzw. Estoński CIT.

Spółka – Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Rozważanym przez Spółkę wyborem formy opodatkowania jest ryczałt od dochodów spółek, o którym mowa w rozdziale 6b uCIT. Spółka prowadzi działalność, która głównie polega na dokonywaniu transakcji walutami wirtualnymi w rozumieniu art. 4a pkt 22a uCITw zw. z art. 2 ust. 2 pkt 26 oraz art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w przypadku opodatkowania całej działalności spółki w formie ryczałtu od dochodów spółek istnieje możliwość opodatkowania dochodu ze sprzedaży kryptowalut również w tej samej formie.

Zdaniem DKIS

Zdaniem Dyrektora KIS nie ma możliwości opodatkowania dochodów ze sprzedaży kryptowalut w formie ryczałtu, pomimo że spółka spełniłaby wymogi do opodatkowania ryczałtem zgodnie z art. 28j uCIT i nie zachodzą w jej przypadku okoliczności wymienione w art. 28k uCIT. Organ wskazał, że nie wszystkie dochody podatnika opodatkowanego w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych podlegają opodatkowaniu w tej samej formie. W katalogu zawartym w art. 28h ust. 1 uCIT ustawodawca nie wymienił art. 22d, który to przepis zawiera szczególne zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (stawka podatku, podstawa opodatkowania, zakaz łączenia dochodów z tego tytułu z innymi dochodami itd.). Tak więc, podatnik, który jest opodatkowany ryczałtem (spełnia warunki opodatkowania zawarte w rozdziale 6b oddział 2 ustawy o CIT i wybrał tę formę opodatkowania), jeżeli osiąga dochody ze zbycia kryptowalut, to w tym zakresie podlega opodatkowaniu na innych zasadach niż obowiązujące w przypadku ryczałtu, określone szczegółowo w art. 22d uCIT. Art. 28h uCIT nie wyłącza stosowania przepisów regulujących odrębne obowiązki podatkowe, np. w zakresie cen transferowych (rozdział 1a), dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, dochodów z niezrealizowanych zysków, czy w zakresie obowiązków płatnika i poboru podatku u źródła. Oznacza to, że przepisy regulujące te kwestie, znajdują zastosowanie również do podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

Konkluzja

Pomimo spełnienia wymogów wskazanych w art. 28j uCIT oraz niespełnianiu okoliczności wymienionych w art. 28k uCIT Spółka nie może skorzystać z uprawnienia do opodatkowaniu ryczałtem dochodu osiąganego ze sprzedaży kryptowalut.

W katalogu z art. 28h ust. 1 uCIT nie wymieniono art. 22d uCIT, który odnosi się do opodatkowaniu dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Zatem stosownie do art. 22d uCIT Spółka będzie w obowiązku kalkulacji podatku ze zbycia kryptowalut w stawce 19% (od uzyskanego dochodu).

 

Autor: Piotr Fitas – Asystent podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych – Skontaktuj się z nami.
X