W dniu 30 maja 2022 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 31287 w przedmiocie podpisania informacji o cenach transferowych TPR-C dowolnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym akceptowanym w innym kraju Unii Europejskiej oraz odpowiedzialności za prawidłowość złożenia informacji TPR-C.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem, informację TPR-C można podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

W myśl art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnicy będący adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi lub biegłymi rewidentami mogą podpisać informację o cenach transferowych, działając na podstawie upoważnienia do podpisywania deklaracji (UPL-1).

Skutki prawnopodatkowe związane z danymi z informacji o cenach transferowych obciążają podmioty powiązane zobowiązane do złożenia informacji TPR. Równocześnie naruszenia w tym zakresie także podlegają ocenie w granicach odpowiedzialności karnej-skarbowej zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym.

X