W dniu 27 lipca br. Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską nr 23727 w sprawie określenia obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych, tzw. Master File.

W odpowiedzi na pierwsze pytanie wskazano, iż w sytuacji nieposiadania przez podatnika informacji o spełnieniu przez grupę podmiotów powiązanych, do której należy warunków obligujących do sporządzenia dokumentacji grupowej Master file podatnik powinien dochować należytej staranności w celu ustalenia czy był on zobowiązany do posiadania dokumentacji grupowej.

Zgodnie z art. 11p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 23zb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), do posiadania dokumentacji grupowej są zobowiązane podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

    • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
    • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Równocześnie obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej należy weryfikować po uprzednim obowiązku przygotowania dokumentacji lokalnej.

W odpowiedzi na drugie pytanie wskazano, iż podatnik korzystający ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 23z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a co się z tym wiąże niebędący w obowiązku sporządzenia żadnej dokumentacji lokalnej, nie jest zobowiązany do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych, albowiem jedną z przesłanek zobowiązujących podatnika do konieczności weryfikacji obowiązku sporządzenia dokumentacji grupowej jest obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W odpowiedzi na trzecie pytanie wskazano, iż podatnik zobowiązany jedynie do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi, mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, nie będzie w obowiązku sporządzenia dokumentacji grupowej nawet przy równoczesnym spełnianiu warunków określonych w art. 11p ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 23zb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) albowiem obowiązek sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych należy do podmiotów powiązanych konsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną, które sporządzają lokalną dokumentację cen transferowych.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X