W dniu 6 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.219.2021.1.RK) w przedmiocie ustalenia wartości transakcji zarządzania płynnością finansową (cash-pooling) celem spełnienia obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny zdarzenie przyszłe:

Spółka należy do Grupy. W ramach prowadzonej działalności Spółka nabywa i zamierza w przyszłości nabywać usługi kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową (Cash-pooling).  Spółka uczestniczy zarówno w Cash-poolingu złotówkowym jak i walutowym, stanowiącym transakcje o charakterze jednorodnym.

W ramach indywidualnego rachunku bankowego Bank przyznaje każdemu Uczestnikowi limit dzienny, określający indywidualny limit dopuszczalnego dziennego zadłużenia w rachunku przyznawany jego posiadaczowi. Limit Dzienny ma charakter odnawialny. Rolę Agenta pełni spółka z Grupy, która odpowiedzialna jest za reprezentowanie Uczestników transakcji we wszystkich sprawach dotyczących realizacji umowy Cash-poolingu. Bank otworzył także rachunek główny (Główny Rachunek Płynności, nie włączony do struktury rachunków objętych Cash-poolingiem).

W zakresie Systemu Uczestnicy posiadający na swoich rachunkach bankowych saldo dodatnie udostępniają swoje nadwyżki finansowe innym Uczestnikom, w zamian otrzymując wynagrodzenie w postaci odsetek, natomiast Uczestnicy posiadający saldo ujemne na swoich rachunkach bankowych otrzymują finansowanie w zamian za zapłatę wynagrodzenia także w formie odsetek.

Czy w przypadku gdy faktyczne salda dzienne (dodatnie lub ujemne) wykazywane na  rachunkach bankowych Spółki, liczone jako suma faktycznego salda dziennego dla  Cash-poolingu złotówkowego i walutowego (przy czym wartość salda dziennego dla rachunku walutowego przeliczana jest na PLN po kursie właściwym NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji), w żadnym dniu roku podatkowego nie przekraczają kwoty 10 000 000 zł lub jej równowartości, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy faktyczne salda dzienne (dodatnie lub ujemne) wykazywane na rachunkach bankowych Spółki, liczone jako suma faktycznego salda dziennego dla Cash-poolingu złotówkowego i walutowego, w żadnym dniu roku podatkowego Spółki nie przekraczają kwoty 10 000 000 zł lub jej równowartości, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Dla określenia wartości transakcji kontrolowanych o charakterze finansowym co do zasady nie ma znaczenia wartość przychodów lub kosztów odsetkowych wykazywanych w danym okresie, lecz jedynie wartość udostępnianego kapitału, od którego odsetki są naliczane. W przypadku Cash-poolingu za wartość transakcji należy uznać wartość kapitału, którym są środki finansowe wykorzystywane lub udostępniane przez danego Uczestnika w ramach transakcji w danym okresie.

W zawartych przez Spółkę umowach określających zasady funkcjonowania Systemu wskazane zostały jedynie Limity Dzienne dotyczące strony kredytowej. Limity te jednak w żaden sposób nie wpływają na faktyczną wartość kapitału, jaki może być udostępniany przez dany podmiot w ramach Systemu na rzecz innych podmiotów z Grupy (należy także zweryfikować, czy próg dokumentacyjny został przekroczony w przypadku strony depozytowej).

Co do zasady wartość transakcji finansowych ustala się w pierwszej kolejności na podstawie umów lub innych dokumentów. Takim dokumentem może być zestawienie dziennych sald, z uwzględnieniem salda kapitału, jakie podmiot udostępnił w ramach transakcji kontrolowanej w każdym dniu danego roku obrotowego. Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla omawianej transakcji powstałby dopiero, jeżeli rzeczywiste dzienne salda dodatnie wykazywane na rachunkach bankowych uczestniczących w Cash-poolingu należących do Wnioskodawcy w którymkolwiek dniu roku podatkowego przekroczyłyby próg dokumentacyjny.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Podsumowując, w transakcji zarządzania płynnością finansową typu cash-pooling wartość kapitału, jaki podmiot otrzymał lub udostępnił w ramach transakcji kontrolowanej w danym roku obrotowym, może nie wynikać z zawartej umowy. Wartość transakcji należy wtedy ustalić na podstawie przykładowo wyciągów bankowych lub zestawień obrotów i sald. Organ podatkowy wydając przedmiotową interpretację gruntuje linię orzeczniczą, w interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.311.2020.1.BKD wyraził analogiczne stanowisko.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X