W dniu 18 stycznia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDWB.4010.51.2021.1.BB w przedmiocie ustalenia czy Wnioskodawca traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od spółek kapitałowych w momencie kiedy łączne przychody z działalności w roku 2021 przekroczą 100 mln zł. Ze względu na fakt, że złożony wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego, którego skutki podatkowe odnoszą się do 2022 r. interpretacja uwzględnia zmiany wprowadzone w związku z tzw. Polskim Ładem.

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka z dniem 1 stycznia 2021 r. dokonała wyboru opodatkowania CIT estońskim. Deklaracja opodatkowania w tej formie została poprzedzona weryfikacją spełnienia warunków opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Dokonany wybór opodatkowania obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych. Jednakże wyznaczenie 4-letniego okresu rozliczeń ryczałtem nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż w przypadku naruszenia warunków jego stosowania podatnik traci prawo do ryczałtu również w tym 4-letnim okresie (art. 28l uCIT).

Jednym z warunków jest utrata prawa do opodatkowania z końcem roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił warunku (art. 28j ust. 1 pkt 1 uCIT), zgodnie z którym łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 mln zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła 100 mln zł. W przypadku Spółki w roku 2021 kwota 100 mln zł przychodów z działalności może zostać przekroczona w 2021 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy, u którego łączne przychody z działalności w roku 2021 przekroczą 100 mln zł, dotyczyły utarty prawa do opodatkowania CIT estońskim. Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli łączne przychody z działalności w roku 2021 przekroczą 100 mln zł, nie traci on prawa do opodatkowania według przedmiotowej preferencji podatkowej.

Zdaniem organu podatkowego osiągnięcie przez podatnika w 2021 r. wartości przychodów, która naruszała warunek przychodowości (100 mln zł), nie oznacza obowiązku zaprzestania kontynuowania rozliczeń w modelu CIT estońskim. Podatnik mógł kontynuować wybraną formę opodatkowania.

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. uchylają próg przychodowy oraz przepisy dotyczące domiaru zobowiązania podatkowego wynoszący 5% podstawy opodatkowania. Przepis art. 28q uCIT został uchylony w całości a ustawodawca nie przewidział wobec takiej sytuacji przepisów przejściowych nakazujących jego stosowanie. Tak więc, w ocenie organu podatkowego, brak jest podstawy prawnej do stosowania domiaru zobowiązania podatkowego w wysokości 5% w 2022 r.

Podsumowując, podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek, który w 2021 r. przekroczył limit przychodowy określony w art. 28j ust. 1 pkt 1 updop, a który podjął decyzję o dalszej kontynuacji opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, nie będzie zobowiązany do uzyskanych w 2022 r. dochodów stosować domiaru zobowiązania podatkowego. W takiej sytuacji spółka kontynuuje rozliczenie zgodnie z przepisami Rozdziału 6b uCIT, uwzględniając przepisy wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. W konsekwencji podatnik nie będzie zobowiązany do ustalania domiaru zobowiązania podatkowego do osiągniętych w kolejnym roku podatkowym dochodów.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X